Skola

Ett nytt ledarskap för Haparanda

Barnomsorgen är en bra och viktig verksamhet. Den möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta samtidigt som barnen har möjlighet att delta i barnomsorgens verksamhet. Den avgiftsfria barnomsorgen är ingen bra lösning för barnomsorgen då den leder till ett överutnyttjande av barnomsorg där barn mer än nödvändigt är borta från hemmet. Den avgiftsfria barnomsorgen är även en snedfördelande subvention som missgynnar familjer med låga inkomster.

Inget är så utjämnande som en fungerande skola där barn och ungdomar ges en bra start i livet. Vi vill att skolan ska präglas av ett tydligt ledarskap som leder skolans verksamhet utifrån de förutsättningar som finns på just den skolan.

Varje skola är unik utifrån de barn och unga som finns på skolan. Därför måste också skolan tillåtas att ha en unik verksamhet för att varje barn ska nå såväl kunskaps- som indivduella mål. Vi vill att varje elev ska känna motivation och få förutsättningar att nå snäppet högre än de mål som sätts upp i läroplanen.

Skolan är våra barns arbetsplats. Precis som på andra arbetsplatser måste det finnas en bra arbetsmiljö för våra barn. Trygghet och studiero är nödvändigt för att man ska få bra studieresultat. Därför är det viktigt att rektor får vara ledare på skolan och tillsammans med lärare och elever sätter upp de spelregler som gäller på skolan.

Vi vill att barn ska få vara barn och utvecklas i sin egen takt. Därför tycker vi att det inte är bra med F-9 skolor utan vill att vi ska ha F-6 skolor och ett traditonellt högstadie.

Centerpartiet i Haparandas förslag:

Återinför maxtaxan i barnomsorgen och satsa på kvalitets- och utvecklingsarbete

Återinför F-6 skolorna – låt barn vara barn så länge som möjligt

Tydliggör rektors roll som ledare för skolans verksamhet-låt varje skola vara unik

Skolan är barnens arbetsplats där det ska finnas studiero och trygghet

Kontakten mellan skola och föräldrar måste utvecklas

Alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs ett

Tidiga insatser ska göras om man upptäcker problem eller saker som inte passar den enskilda eleven

Utveckla samarbetet med arbetsgivare så att våra elever får en bild av vad man behöver lära sig för att kunna jobba i ett visst yrke

Stötta de elever som har som mål att studera vidare

Öka inslaget av rörelse i skolan för att förbättra våra barn och ungdomars hälsa och studieresultat

Upprusta våra skolgårdar så att det blir en trivsam och stimulerande miljö på våra skolor

Frigör mer undervisningstid för våra lärare

Satsa på att utveckla den kurativa och förebyggande kompetensen i skolorna

Arbeta för en säker skolväg för våra barn och ungdomar

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.