Utred hur alla barn i skolan kan få likvärdiga chanser att nå kunskapsmålen

Motion från Marie-Anne Björn och Carola Lidén godkänd av Kommunfullmäktige måndag 23 oktober och skickad till Kommunstyrelsen för beredning:

Vi vill från Centerpartiet att både på för- och grundskolan ska utredas vad som behövs för att utveckla en likvärdig skola i Luleå. Utredningen skulle ske i dialog med aktörer som har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tanken med motionen är att alla barn och unga ska ha rätt till individuellt stöd i sitt lärande. Förutsättningarna i dag är inte lika för alla elever, menar vi i Centerpartiet.

Pedagogens arbetssituation och skollokalernas utformning bör vara en del av utredningen och det krävs en handlingsplan som visar på vilka resurser som behövs för att nå målen. Centerpartiet vill att allt fler unga ska klara av grundskolan, gymnasieskolan och bli redo för högskola och arbetsliv. Detta då det inte bara blir tungt för den enskilde eleven vars framtidsval begränsas utan även ger en samhällsekonomisk förlust. Något bland annat Arbetsförmedlingens rapport från 2003 om avbrutna gymnasiestudier visar. Regeringen har också infört en ny gymnasieskola med högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vi anser inte att tvång skapar en bättre och i längden hållbar skola utan att problemen med låga resultat och avhopp går att finna i skolans misslyckande i att skapa lust och engagemang hos eleven.

Grunden i Centerpartiets utbildningspolitik är att alla elever ska ges möjlighet att inhämta den kunskap som han eller hon behöver för att nå sina mål – oavsett var i landet eleven bor eller vilken social eller ekonomisk bakgrund eleven har. Det viktiga är därför att fokusera på lärandeprocessen, vi anser att det är i klassrummet, i relationen mellan lärare och elever som nyckeln till den framgångsrika skolan finns. Det är pedagogerna som gör skillnad. Det är därför viktigt att tidigt sätta in stödåtgärder för elever som visar på svårigheter, allt för att de ska nå de i kursplanen uppsatta målen.

Centerpartiet föreslår:

Att barn och utbildningsnämnden får till uppdrag att utreda hur alla barn i förskolan och skolan kan få likvärdiga chanser att uppnå kunskapsmålen.

Marie-Anne Björn Carola Liden

Centerpartiet