Sex skolor och förskolor läggs ner

Så var beslutet fattat av Barn- och utbildningsnämnden. Fem skolor och förskolor i Luleå kommun läggs ner redan till sommaren (Vitåskolan, Kyrkbyskolan, Jämtögårdens förskola, Ängesbyns förskola och Karlsviks förskola) och en läggs ner nästa sommar (Borgmästarskolan). Beslutet är förödande för byarna och stadsdelarna. Centerpartiet reserverade sig naturligtvis mot alla nedläggningarna.

Av dessa skolor och förskolor ligger tre på landsbygden. Nedläggningarna är en del av projektet Framtiden skola, där skolverksamheten ska koncentreras till få och stora enheter för att spara pengar. Förutom att stordrift av skolverksamhet riskerar att försämra förutsättningarna för barns lärande kommer detta att drabba landsbygden hårt. Merparten av de små skolorna finns på landsbygden och skolan är en oerhört viktig sammanhållande länk i en by. Den är en förutsättning för att barnfamiljer ska kunna bo på landsbygden. Utan skolan försvinner barnfamiljerna från byn. Försvinner barn och unga försämras förutsättningarna för företagande på landsbygden. Det är självklart på landsbygden de gröna näringarna frodas, och ska Sverige kunna öka sin självförsörjningsgrad, öka mängden närproducerade livsmedel och för miljöns- och klimatets skull utveckla skogsnäringen måste det vara möjligt att bo och verka på landsbygden. Luleå kommun har mycket goda förutsättningar för tillväxt på landsbygden. Många vill flytta till de aktuella byarna och näringslivet på landsbygden är starkt. Att i detta läge stänga ner väl fungerande skolor och förskolor är att slå undan fötterna för barnfamiljer och företagare. Det kommer att ge förödande samhällsekonomiska och sociala konsekvenser.

Detta är en enormt stor fråga och handlar om så mycket mer än bara vad som händer på lektionerna. Därför anser Centerpartiet att beslutet måste tas av kommunfullmäktige. Dessutom finns ju beslut i kommunfullmäktige om att Vitåskolan ska vara kvar. Det får inte nämnden gå förbi. Därför röstade vi avslag på alla nedläggningarna. Tyvärr röstade Socialdemokraterna och Moderaterna för nedläggning, så det räckte inte att hela oppositionen var enad. Eftersom vi anser att beslutet i Barn- och utbildningsnämnden strider mot Kommunallagen räknar vi med att det kommer att överklagas, så än har vi inte sett slutet på denna historia. Vi hoppas på omtag i frågan och fortsätter jobba för en sund skolpolitik i Luleå kommun med skolor nära hemmen och levande byar och stadsdelar!