Likriktad skola ger inte likvärdig skola

Centerpartiets, Liberalernas, Sjukvårdspartiets och Kristdemokraternas ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden skriver på Kuriren Debatt:

I en insändare i Kuriren 17 september återger grundskolans områdeschefer och utvecklingsledare i Luleå Socialdemokraternas och Moderaternas argument för att koncentrera skolor och förskolor till få och stora enheter. Den aktuella insändaren beskriver dock bara en liten del av helheten. Vi vill därför framföra en mer övergripande bild av vad nuvarande inriktning med centralisering av skolor och förskolor medför.

Visst är det bättre att spara på lokaler än att spara på personal. Problemet är att omstruktureringen av skolan i Luleå inte handlar om att avyttra outnyttjade lokaler, utan om att stänga ett stort antal väl fungerande skolor och förskolor. Den överkapacitet som Socialdemokraterna och Moderaterna hänvisar till beror på att man har överkapacitet i vissa skolor. Det är dock långt ifrån självklart att det därmed blir billigare att stänga andra väl fungerande skolor och bussa barnen till dessa skolor. Dessutom har inte kommunen tillräckligt med stora skolbyggnader som kan ta emot fler barn, utan planen har varit att bygga ut Antnässkolan och att bygga en jättestor högstadieskola för 1000 elever i centrum. Nyproduktion ger förstås förutsättningar att optimera lokalytan, men det blir sannolikt ändå dyrare att ersätta de gamla skolorna med nya med mindre yta per elev.

Det har redan visat sig att så är fallet gällande Antnäs. När nu planen är att stänga några av högstadierna i Bergnäset, Björkskatan, Hertsön, Tuna, och Örnäset för att flytta eleverna till den nya stora högstadieskolan i centrum är det inte heller troligt att det blir en besparing.

Att stänga väl fungerande skolor för att fylla några stora skolor är kontraproduktivt. Framför allt drabbar det barnen i de byar och stadsdelar där skolorna stängs. Förutom de ekonomiska motiven påstås det att detta skulle ge en mer likvärdig skola. Här vill vi poängtera att koncentration till färre och större enheter förvisso ger en mer likriktad skola, men det är inte samma sak som en likvärdig skola. Barnen i de byar och stadsdelar som drabbas får längre till skolan, längre skoldagar, inte längre möjlighet att gå eller cykla till skolan och skolans sociala funktion i byn eller stadsdelen försvinner.

Allt detta vet vi leder till sämre förutsättningar för just dessa barn. Vi vet också att dessa förändringar drabbar barn med särskilda behov och barn från sämre socioekonomiska förhållanden hårdast. I och med detta kommer likvärdigheten att försämras när likriktning blir norm.

Slutligen vill vi påpeka att de besparingar som görs på lokaler är en mycket liten andel av den minskning av årsbudgeten med 103,5 Mkr som Barn- och utbildningsförvaltningen är ålagd att göra.

Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna prioriterar likvärdigheten i skolan.

Även om Luleå kommun är i ett läge som kräver besparingar också på skolan har vi med vår gemensamma budget visat att det går att prioritera om medel för att driva vidare vår nuvarande väl fungerande skolstruktur med nära skolor i byar och stadsdelar. Detta för att fortsatt kunna erbjuda bra och likvärdiga skolor i hela kommunen.

Arne Nykänen (C)
Thomas Söderström (L)
William Torikka (Sjvp)
Sara Önneby Nordström (KD)

Centerpartiets, Liberalernas, Sjukvårdspartiets och Kristdemokraternas ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden