Plan och budget 2023-2025

23 november beslutade kommunfullmäktige i Luleå att anta S, V och MP:s plan och budget för 2023-2025. Vi i Centerpartiet presenterade vårt alternativ. På bild Carola Lidén och Arne Nykänen vid budgetfullmäktige.

Centerpartiet vill se ett Luleå som driver utvecklingen framåt och medverkar i den nya gröna omställningen av industrin i Norrbotten. Kommunen är en viktig arena i en expansiv region där innovation och kreativitet ger en rik flora av små, medelstora och stora företag. En hållbar utveckling för Luleå förutsätter att hela kommunens resurser, både i staden och på landsbygden, tas tillvara. För att utveckla hela kommunen måste människors kreativitet, vilja och lokala envishet få komma till sin fulla rätt. En öppen kommun och en öppen attityd till andra och till varandra utgör grunden för vår demokrati. För att öka delaktigheten och engagemanget i kommunens beslutsfattande vill vi skapa fler möjligheter till lokala dialoger med invånarna. Det är viktigt att Luleåborna känner sig som en del av samhället och dess utveckling, samtidigt som de har möjlighet att påverka i sin egen vardag. Det finns goda förutsättningar för kommunen att växa och utvecklas. Utveckling sker dock inte av sig själv, utan det krävs ett målmedvetet arbete, ett tydligt ledarskap och en tydlig vision om hur vi vill utveckla Luleå. Det är ett arbete som ska göras i samverkan med invånarna och alla samhällsaktörer.

För att klara den gröna omställningen behövs arbetskraft. Detta kommer att kräva att vi blir många fler luleåbor. Vi måste därför jobba aktivt för att få människor att flytta hit och se till att såväl nya som gamla luleåbor trivs och stannar. Här krävs aktiva och genomtänkta satsningar. Vi måste inom de närmaste åren komma upp i en befolkningsökningstakt på minst 1 500 personer per år. Den utvecklingen sker inte av sig själv. Centerpartiets plan och budget innehåller konkreta förslag på hur vi når denna befolkningsökningstakt och säkerställer att kommunen kan ta den viktiga rollen som nav för regionens och landets utveckling.

Centerpartiet vill under planperioden:

  • Att hela kommunen ska växa! Vår fantastiska landsbygd är en stor tillgång och attraktionskraft när vi ska locka fler att flytta hit och välja att stanna kvar i kommunen. Samhällsservicen på landsbygden ska förbättras och byggandet av både villor och flerfamiljshus ska öka kraftigt både i staden och i byarna.
  • Genomföra kraftfulla åtgärder för att förbättra företagsklimatet.
  • Göra Luleå kommun klimatsmart.
  • Satsa på rekrytering av arbetskraft till industri, skola, vård och omsorg.

Klicka här för att läsa vår plan och budget för Luleå kommun 2023-2025. , 325 kB.