Mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte

Bild

Kort möte

Dagens sammanträde var det sista med nuvarande ledamöter. Vid nästa möte, är det de nyvalda ledamöterna som träder in och Centerpartiet kan glädja sig över att alla nuvarande ledamöter blir kvar under kommande mandatperiod. Dessutom förstärks vi med ytterligare ett mandat som besätts av Torgny Långström.

Sista mötet under ledning av Lars-Olof Pettersson

Ärendelistan för dagen var ganska mager, vilket är väntat såhär efter ett val. Det som är speciellt för dagen, är att kommunfullmäktiges ordförande Lars-Olof Pettersson (s) leder sammanträdet för sista dagen, eftersom han nu avgår. Under sina 24 år som ordförande har han hållit i 192 kommunfällmäktigemöten, 7 bolagsstämmodagen och 1 bokslutsrapport. Han avtackades efter avslutat möte av bl a Alliansen tillsammans med Sjukvårdspartiet med matpaket till 6 familjer i Syrien under en månad.

Sprinklersystem till gruppboende Energigränd

Lokalerna omfattas av Statens Räddningsverks föreskrifter och Lagen om skydd mot olyckor. Därför måste sprinklersystem installeras vilket också kf beviljade investeringsmedel med 750 tkr till. Installationen ska göras 2018.

Förnyelse borgens-, regress- och garantiavtal med Kommuninest i Sverige

Då 10 år gått sedan avtalen undertecknades, krävs en förnyelse för fortsatt medverkan. Kommuninvest är en ekonomisk förening med syfte att ge medlemmarna tillgång till konkurrenskraftig finansiering. Alla medlemmar borgar solidariskt för den totala låneportföljen vilket gör att Kommuninvest rankas bland de mest kreditvärdiga låntagarna i i världen. Det ger också goda villkor när Piteå kommun behöver låna pengar.

Detaljplan för butik på Universitetsområdet

Nu gällande detaljplan reglerar berörd mark till NATUR. Trots detta, har en plan tagits fram för att bygga en livsmedelsbutik som är efterfrågat av verksamheter, studenter och företag. Butiken anses viktig för den fortsatta utvecklingen av området.

Anders Nordin (SLP) hade åsikter om trafikfrågorna och befarar ökad trafik efter Industrigatan

upp på Norra ringen, vilket kommer att kräva cirkulationsplats. Långtgående konsekvenser riskerar bli att den befintliga butiken på Ankarskatan tvingas lägga ned vilket ytterligare ökar trafiken. Genom att visa många bilder, ville han argumentera för att avslå förslaget.

Kommunfullmäktige biföll förslaget och Centerpartiet lägger särskilt på minnet att även om ett område är satt till NATUR, så kan man bebygga marken i vissa fall.

Kommunalt partistöd

Varje år ska de partier som erhållit kommunalt partistöd föregående år, redovisa hur pengarna har använts. Beslutet tillkom i Kommunallagen för att säkerställa att pengarna används för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Partierna får inte skicka pengar ”uppåt” i organisationen.

Samtliga partier beviljades utbetalning av partistöd för 2019.

Anders Nordin (SLP) avstod från att delta i beslutet pga egen inlämnad motion i ärendet.

Ansvarsfrihet i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)

PwC har än en gång granskat förbundets årsredovisning för 2017 och bedömer att den endast delvis redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorerna kan inte göra en revisionell bedömning av måluppfyllelsen eftersom det inte sker en systematisk utvärdering av verksamheten. Mål avseende ökad kostnadseffektivitet inom kollektivtrafiken har inte uppnåtts. ’

Årets granskning kommer som en i en rad av granskningar som pekar på stora brister i RKM:s redovisning. Varje år har vi tagit upp bristerna och krävt bättring. Vid förra årets hantering, var verksamhetschefen kallad till kf för att redovisa, men han tog bara upp vad verksamheten består i.

Johannes Johansson (c) sa att årsredovisningen inte var någon rolig läsning i år heller. Centerpartiet yrkade därför om att RKM får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med revisorernas kritik och återkomma med rapportering innan årsskiftet. Till det yrkade Håkan Johansson (M) bifall.

Då fullmäktige avslog vårt yrkande, reserverade vi oss till förmån för vårt yrkande.

Rapportering e-nämnd

LÄnets 14 kommuner samarbetar i gemensam e-nämnd och ingen rapportering har hittils erhållits under de år som nämnden funnits. För dagen förelåg en redovisning som kompletterades av kommunalrådet Anders Lundkvist (s). Han berättade att man nu tagit fram en gemensam e-tjänsteplattform som Piteå använder i t ex tomtkön.

Styrande dokument

Personalpolicy. Britt-Louise Nyman (c) frågar hur uppföljning görs av anställd personal, både under anställningstiden och efter avslutad anställning. Frågan är viktig då Piteå under de senaste åren förlorat många. Kommunalrådet Lundkvist menar att uppföljning görs i samband med att en anställd avslutar sin anställning.

Johannes Johansson; i policyn står det ”Service av god kvalitet skapas genom yrkesstolthet”. Service för oss i Centerpartiet, är att man får ett gott bemötande, särskilt om vi ska ta Svenskt näringslivs undersökning om attityder på allvar.

I stället för den skrivning som finns i förslaget till beslut, yrkar C följande mening; ”service av god kvalitet, skapas med kommunikation och lösningsorienterat fokus”. Då yrkandet föll, reserverade vi oss till förmån för vårt förslag.

Policy för styrande dokument: Marika Risberg (c) tar upp luddigheten i skrivningar som gäller ”plan/program” respektive ”handlingsplan/handlingsprogram” där skillnaden är svår att uppfatta. Kommunalrådet Helena Stenberg håller med om att det kan verka förvirrande, men tar som exempel plan för extraordinära händelser som beskriver hur kommunen ska jobba, vilket beslutas av kf men att handlingsplan kopplat till detta beslutas av KS. Helena föreslog ändring i texten som förtydligar, vilket också antogs.

Johannes Johansson (c) tar upp redaktionella ändringar som behöver göras i dokumentet och fick gehör för det.

Policy för kvalitetsarbete: Marika Risberg tycker att begreppet ”kvalitetskedjan” ska ersättas med ”kvalitetsgruppen” i de fall personerna som jobbar med kvalitetskedjan avses.

Motioner

Ett antal motioner behandlades under mötet, dock ingen C-motion. Däremot inlämnades en motion ifrån oss om att försörjningsstöd ska utbetalas jämställt till de vuxna i ett hushåll. Den motionen kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.