Valplattform

Bild

Vårt valprogram för Piteå

Nytt ledarskap behövs!

Den 9 september har piteborna ett viktigt val att göra. Valet står mellan politisk förnyelse med nytt ledarskap där Centerpartiet står för hopp och framtidstro eller stagnation med den nuvarande majoriteten och bristande handlingskraft att ta itu med nödvändiga beslut. Vi söker väljarnas förtroende att göra ett bra Piteå bättre!

Vår kommun är en viktig länk i den gröna omställningen. Här finns en bred produktion av förnybar energi, skog som förädlas på sågverk, massaindustrier och petrokemi, rik och varierande natur med Lillpiteälven, Åbyälven och Piteälven som rinner från det skogs- och myrbeklädda höglandet i väster ned till det kustnära jordbrukslandskapet, stor besöksnäring med Pite Havsbad som kronan på verket, en mångfald av vackra byar och trivsamma stadsdelar. Bäst av allt är ändå människorna! Pitebornas drömmar, visioner och idéer för framtiden måste tas tillvara för att få ett Piteå där alla får vara med i samhällsgemenskapen.

Piteå har idag många utmaningar som kräver ett nytt ledarskap med nya idéer. Centerpartiet ser framförallt tre områden som viktiga för att göra ett bra Piteå bättre:

Stoppa klyvningen av kommunen

Vi har en grundmurad tro på att utvecklingskraften finns i hela kommunen om bara rätt förutsättningar ges. Livsvillkoren ser dock olika ut i olika delar av Sverige och även inom Piteå. Städer, tätorter, byar och landsbygd möter skilda utmaningar. Tyvärr ser vi idag hur klyftorna i vår egen kommun ökar inom olika områden:

 • socialt; de som lider av psykisk ohälsa, är funktionsnedsatta eller utrikesfödda hamnar utanför arbets- och samhällsgemenskapen. Allt fler unga hamnar i missbruk och utanförskap
 • geografiskt; bosatt på landsbygd utan körkort och bil, ofta unga, har svårt att ta feriejobb eller ta del av kulturutbud och fritidsaktiviteter
 • gällande valmöjlighet av bostäder: brist på främst lägenheter på landsbygden, förhindrar bostadsrotation och tvingar människor att flytta till stan när det egna huset måste lämnas. När nya lägenheter endast byggs i centrum, medför det risk för bostadssegregation
 • när det gäller kommunikationer; Säkra gång- och cykelvägar som binder ihop orter och främjar folkhälsan saknas på många håll. Avsaknad av internetuppkoppling med hög överföringshastighet försvårar företagande och boende främst på landsbygd. Bristande tillgänglighet omöjliggör bussresande, få p-platser vid evenemang, t ex vid Badhusparken försvårar för den som måste ta bilen
 • ålderssegregering; skola-förskola byggs på en plats medan bostäder för äldre byggs på en annan plats

Det brister i samordning mellan Region och kommun. Utpekandet av landsbygdscentran där service ska bevaras, följdes av landstingets nedläggning av både folktandvård och hälsocentral i Norrfjärden.

För att Piteå ska må riktigt bra behöver människor i alla delar av kommunen ha möjlighet att bidra. För att stoppa den fortsatta klyvningen av Piteå vill Centerpartiet:

 • att alla politiska beslut ska landsbygdssäkras för att tydliggöra konsekvenserna
 • att jobb flyttas/skapas utanför centrum genom utflyttning av kommunal verksamhet och genom att lägga ut mer verksamhet till alternativ drift
 • att det finns farbara vägar
 • att det byggs bredband med hög kapacitet i hela kommunen
 • införa LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten för ökad valfrihet och ökad möjlighet till företagande i hela kommunen
 • ta fram LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära)-områden för ökat byggande på landsbygden
 • ha lägre avgift för planprogram och detaljplaner utanför centrum för att stimulera byggande
 • att kommunen ska arbeta lösningsorienterat i sin kontakt med medborgare och entreprenörer
 • att det finns tillgång till förskola och skola i närområdet vilket i sig bidrar till jobbskapandet. Fler förskoleplatser behövs i t ex Infjärden
 • att tillagningskök på skolor genom uthyrning skulle kunna främja entreprenörskap genom småskalig livsmedelsförädling
 • ha en aktiv marknadsföring av evenemang på landsbygden
 • tillgodose behovet av mark och lokaler för företagande i hela kommunen
 • att AB Pitebo får i uppdrag att säkerställa att det finns goda bostäder i hela kommunen
 • Förbättra kommunikationerna mellan ytterområdena och centrum
 • ordna lokala servicelösningar där underlaget för kommersiell och offentlig service sviktar

Trygghet i hela kommunen

Trygghet för föräldrarna utgörs av en bra skola och barnomsorg, trygghet är också vetskapen om att få vård och omsorg när behov uppstår. Trygghet är att veta att polis och räddningstjänst finns tillgänglig i hela kommunen när nödsituation uppstår.

Skola och förskola

Piteå kommun ligger fortsatt högt i ranking som skolkommun i Lärarförbundets undersökning, trots bl a sjunkande frisktal hos lärarna. Samtidigt sjunker resultaten hos eleverna och fler elever mår dåligt, särskilt flickor. Det är också färre som har behörighet till gymnasiet och färre som går ut gymnasiet med godkända betyg.

Viktiga faktorer för en bra skola, utgörs t.ex. av hur barnet trivs i skolan, kamratkontakter och om man får förutsättningar att nå förväntade mål. Den viktigaste utgångspunkten, anser vi, utgörs av engagerade lärare som har en relation till varje barn och bygger sin undervisning på denna relation. Lärarna ska inspirera och utmana eleverna så att varje elev får nyttja sin egen potential till utveckling.

Vi vill att skolstrukturen ses över i syfte att ge barn och unga förutsättningar för en trygg skolgång med studiero. Centerpartiet vill:

 • Att samverkan med Utbildningsförvaltningen ökar för att förebygga att unga hamnar på glid och för att genom strukturerat arbete tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga
 • Införa en skyldighet för kommunen att erbjuda andra aktörer att ta över en nedläggningshotad skola
 • Erbjuda alternativ i barnomsorgen – stor/liten förskola, dagmamma mm
 • Behålla och utveckla de små skolorna och förskolorna
 • Ge lärarna utbildning för att fullt ut kunna använda den digitala tekniken
 • Utveckla användandet av distansöverbryggande teknik (fjärrteknik) för utbyte mellan lärare och elever
 • Uppmuntra och stödja UF (ungt företagande)
 • Öka samarbetet mellan näringsliv och skola
 • Öka lärarnas trygghet i undervisningssituationen
 • Stärka föräldrarna i föräldrarollen genom samverkan med folkbildningsorganisationen och föreningarna

Vård och omsorg

Vardagsmakten måste öka för den enskilde. Även den som behöver samhällets stöd ska ha rätt att vara delaktig i utformningen av stödet.

Det borde inte längre vara politiker som avgör vad som passar bäst för människor, utan människor själva som får gör det valet. Ge makten till den enskilde att bestämma vem som ska utföra hjälpen i hemmet.

Alla ska få bidra med sin arbetsförmåga och då behövs fler enkla jobb, för vi tycker att alla behövs.

Socialtjänsten står inför stora utmaningar med allt fler äldre, misslyckad integration, fler barn och unga som behöver samhällets stöd. Mer förebyggande arbete minskar lidande och kostnader i ett senare skede. Det kräver ett nytt, starkt ledarskap för att nå ut i organisationen och klara den omställning som krävs då välfärden ska klaras trots allt färre människor i arbetsför ålder. Centerpartiet vill:

 • Att en trygg och nära vård ska vara utgångspunkten
 • Öka valfriheten genom att tillåta fler utförare av äldreomsorg (LOV), vilket medför större trygghet samtidigt som personal kan välja bland fler arbetsgivare
 • Använda digitaliseringen för att effektivisera verksamheten och frigöra mer tid för brukaren, som t ex den samordnade söktjänsten för bedömning av rätt till försörjningsstöd
 • Att sociala investeringar används i förebyggande arbete, t ex i form av fler kuratorer (förstärka Elevhälsan), införande av fältassistenter 2.0, anhörigkonsulenter
 • Öka trivsel och meningsfullhet hos de äldre på våra boenden
 • Att kommunen blir bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning
 • Hitta lokala lösningar för barn och unga som behöver vård och boende utanför hemmet
 • Inrätta innovationsteam som hjälper organisationen att hitta nya lösningar för att klara framtidens välfärd
 • Använda sociala kriterier i upphandlingar för att öppna vägar för de som står längst bort från arbetsmarknaden
 • Att ett samordningsprojekt initieras med Regionen för att motverka psykisk ohälsa

Miljö och grön tillväxt

Det går att lösa klimatutmaningen! Under Centerpartiets tid i Alliansregeringen, ökade landets tillväxt samtidigt som klimatutsläppen minskade. Idag ökar tyvärr utsläppen av klimatgaser igen. Vi ska bruka skogens gröna guld hållbart för att genomföra den nödvändiga gröna omställningen. Skogsbruket är ryggraden i det arbetet och står för Piteås välstånd.

Sverige har världens strängaste djurskyddslagar. Vi har en klimatsmart matproduktion. Den svenska maten är världsberömd. Avgörande för miljövänlig svensk matproduktion är konkurrenskraftiga villkor för bönderna. Genom en nationell och regional livsmedelsstrategi, finns nu en tydlig plan för hur andelen norrbottnisk mat på tallriken ska öka. Kommunens upphandling av livsmedel måste bidra till att stärka konkurrenskraftig och miljösmart produktion av mat i vårt närområde. Det är bra för miljön och det ökar skatteintäkterna till kommunen. Även i andra upphandlingar behöver höga miljö- och hållbarhetskrav ställas och följas upp. Lär av andra genom att vara öppen för idéer utifrån och inte alltid ta fram egna modeller.

Centerpartiet vill:

 • Underlätta för fler att delta i kommunens upphandlingar genom mindre varukorgar eller genom leverans till enstaka enheter i stället för till hela kommunen
 • Ställa krav motsvarande svenskt djurskydd vid livsmedelsupphandling för bättre matkvalitet och för att våra närproducenter ska kunna delta i upphandlingen
 • Införa solidarisk prissättning på fjärrvärmen från AB PiteEnergi
 • Se över kommunens skogsinnehav, sätta definierade mål för ett hållbart brukande, även ekonomiskt. Avyttra mark som ej behövs för Piteås utveckling.
 • Ansluta närliggande fastigheter när verksamhetsområden för VA utvidgas, om fastighetsägarna själva önskar det
 • Utveckla Grans Naturbruksskola till ett grönt kompetenscentrum för ökad tillväxt i de gröna näringarna; livsmedelförädling, upplevelseutbildning mm
 • Skrota storkök och återgå till mindre tillagningskök för mer närproducerad mat och minskad sårbarhet. Öppna upp för fler att leverera måltider till den kommunala verksamheten
 • Skaffa beredskap mot störningar i leverans av livsmedel, vatten och el
 • Värna möjligheterna till jakt och fiske (även kustfisket) som ett led i att utveckla besöksnäringen. Undanröj hinder för fiskvandring i våra vatten
 • Beakta rennäringens behov vid kommunal planering
 • Främja bioenergisatsningar inom kommunen, bl a biogas
 • Möjliggöra odlande genom tillhandahållande av kolonilotter
 • Sätta mål för minska matsvinnet