Motion - Rening av vatten från läkemedelsrester

Rent vatten och dricksvatten är en av de viktigaste förutsättningar för att människor och natur ska kunna leva på jorden. Trots att vi i Sverige omvandlar stora mängder vatten till dricksvatten, är rent vatten inget vi kan ta för givet. För att vi ska kunna ha en tillräckligt god renhetskvalitet på vatten krävs effektiva reningsverk, samt att vi bemöter nya utmaningar. 

Under de senaste 20 åren har vår befolknings läkemedelskonsumtion fördubblats. Varje svensk äter i genomsnitt två läkemedel per dag året runt och en stor del av denna konsumtion hamnar i
våra avlopp som läkemedelsrester.

Det går inte att fullt ut förutse vilka långsiktiga konsekvenser den ökade mängden läkemedelsrester, som inkluderar preventivmedelsrester, ger när de hamnar i våra vatten. Rapporter visar att synbara effekter finns på vattenlevande organismer som blivit tvåkönade. Risker finns med ”cocktaileffekter” där flera preparat kan påverka fosterutveckling och folkhälsa för dagens och framtida generationer.

På Käppala reningsverk utanför Stockholm har man utvecklat en vattenreningsprocess för att rena vattnet även från läkemedelsrester - där ozonering och aktiverat kol används som reningsmetoder. Pilotanläggningen för dessa försök har byggts i en container, vilket gör det möjligt att flytta den till ett annat reningsverk.

Genom att investera i modern reningsteknik kan vi reducera läkemedelsrester upp till 95% i våra vattendrag och det anser vi i Centerpartiet vara en nödvändighet. Vi vill se över möjligheterna
för att få denna vattenreningsteknik även till vårt reningsverk.

Ett viktigt arbete är också att förstärka det förebyggande arbetet, det så kallade ”uppströmsarbetet”. Dvs, att identifiera de utsläppskällor som finns (företag, institutioner) och informera kring bättre rening vid utsläppskällan. När det gäller läkemedel bör fokus vara på utbildning o information kring miljömärkta läkemedel samt kombinationer av läkemedel som inte innebär negativ belastning på vår miljö.     

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 

- Hallsbergs kommun inventerar kapaciteten i vårt reningsverk, bland annat avseende rening av läkemedelsrester.

- utifrån ovanstående inventering göra en kostnadsbedömning för att få en fullskalig reningsteknik på plats.
 
- kommunen identifierar de utsläppskällor som finns ”uppströms” reningsverket för att förbättra reningskapaciteten tidigare.

 För Centerpartiet

Solveig Eriksson      
Cecilia Hedlund     
Sven-Åke Lindbergh    
Gösta Hedlund    
Ann-Sofie Johansson