Låt oss jobba med regional hållbar logistikutveckling

Infrastruktur tar ofta mycket lång tid att bygga upp. Framgångsrika infrastrukturprojekt bygger på bred samverkan och djup kompetens. Järnvägen är en väsentlig del i bygget av Logistikregionen Örebro län.

I början av 80-talet beräknade Vattenbyggnadsbyrån (numera en del av Sweco) att den optimala platsen för järnvägsbaserade transporter var Hallsberg. Då växlades cirka 400 000 vagnar på Hallsbergs godsbangård. Godsbangården var dock omodern och där fanns inga omlastningsmöjligheter. Andelen järnvägstransporter till/från Örebro län var således mycket låg trots att merparten av Sveriges järnvägstransporter passerade Hallsberg.

Nu är bangården modern, det finns ett särskilt godsspår genom Hallsberg och påbörjat dubbelspår mot Mjölby. Hallsbergsterminalen ligger i anslutning till Nordens största bangård, som med en särskild väg ”Tälleleden”, kopplar ihop terminalen med riks- och europavägar.

Denna logistiklösning har blivit verklighet då logistikbranschen, kommuner, region, staten (Länsstyrelsen och Trafikverket) och EU har samverkat. Steg för steg har ett effektivare och miljövänligare transportsystem med järnvägen som nav utvecklats.

Örebro kommun har medverkat i arbetet med den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS, där Hallsbergsterminalens centrala roll bekräftas. Även i andra sammanhang har Örebro bidragit till utvecklingen av terminalen. Till exempel enades alla kommuner om att länstransportanslaget ett år i sin helhet skulle gå till byggandet av Tälleleden för att förbinda järnvägen med de stora vägstråken, utan att passera bostadsområden.

Ska vi bidra till regional hållbar tillväxt och nyttja järnvägsinfrastrukturen samhällsekonomiskt effektivt, så måste Örebro kommun ta sitt ansvar och inte jobba emot den regionala strategin.

Det har tydligt framkommit i remissrundan kring detaljplanen Törsjö logistikområde, att Hallsbergs kommun såväl som andra kommuner, Region Örebro län, Länsstyrelsen, Göteborgs hamn påtalar att ytterligare en terminal inom så kort avstånd skulle innebära en splittring av Logistikregionens järnvägsresurser. Detta är helt emot EU:s koncept Green Corridors med långa tåg, stora volymer, mellan strategiskt placerade terminaler.

Det är särskilt viktigt att alla aktörer samarbetar vid större etableringar, inte minst när det är ytkrävande verksamheter. Det finns flera goda exempel på att just samverkan mellan flera kommuner, den regionala nivån och andra intressenter är helt avgörande för att stå sig i både den nationella och internationella konkurrensen.

Hallsbergsterminalen har i dag expansionsmöjligheter på cirka 70 000 kvm inom inhägnat område. Logistikregionen bildades för att intresserade etablerare skulle mötas med det bästa som kunde erbjudas i regionen, oavsett vilken av ingående kommuner man kontaktar. Logistikregionen är således i högsta grad beroende av att aktörerna ser till helheten. Örebros roll, som ledande kommun, borde vara att med kraft driva utvecklingen utifrån våra gemensamma strategier.

Låt oss tillsammans ta ansvar för en hållbar och stark regional tillväxt och inte inta en position utifrån kommungränser.

För majoritetspartierna i Hallsbergs kommun

Magnus Andersson (S)

Gösta Hedlund (C)

Martin Pettersson (KD)

Erik Storsveden (L)