Friare hyressättning

Som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska Karlskogahem bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder, som innebär en marknadsmässig avkastning och att kommunen normalt inte ska tillskjuta medel för uppkomna underskott, något som idag är lagstyrt.

En rimlig avkastning för Karlskogahem AB uppgår till 3 procent av totalt kapital. När nivån på avkastning fastställdes beslutade kommunfullmäktige att inte ställa några krav på utdelning eller
koncernbidrag under 2015- 2017. Syftet var att skapa utrymme för reinvestering och att möjliggöra en positiv utveckling av bostadsförsörjningsprogrammet. Samtliga politiska partier i fullmäktige
var eniga i beslutet.

Nyligen beslutade kommunfullmäktige att bygga ett tredje hyreshus i Loviselund. Beslutet skapar inte någon möjlighet till vare sig utdelning eller koncernbidrag kommande mandatperiod. Tvärtom innebär beslutet att bolaget tvingas till interna lån i kommunkoncernen, då likvida medel kommer att
saknas i Karlskogahem de kommande åren. Nivån för de interna lånen angavs inte i fullmäktiges beslut, vilket var en av flera orsaker till att alliansen i Karlskoga yrkade på avslag.

Vi ser behovet av att det byggs fler bostäder i Karlskoga och vi vill se fler privata aktörer som har ekonomiska förutsättningar att vara en aktör i bostadsförsörjningen. Vi ser risker med att Karlskogahems låneskuld ökar i dagsläget. Karlskoga kommun har genom åren tillskjutit skattemedel till Karlskogahem. När alliansen ville sälja ut fastigheter till privata var det ingen diskussion alls, utan fastigheterna skulle omedelbart rivas. Vår grundinställning är att Karlskogahem måste drivas på
affärsmässiga grunder och inte finansieras av skattekollektivet.

Alliansen i Karlskoga företräder en marknadshyra med en friare hyressättning. Vi anser att det är rimligt att bostäder med attraktiva, centrala och/eller sjönära lägen som har god och/eller hög standard har högre hyror än bostäder i yttre områden med lägre/låg standard. Vilka effekter en marknadshyra skulle få i Karlskoga är svårt att veta i förväg. Men det är inte rimligt att jämföra
effekten med de större städerna. Den marknaden finns inte i Karlskoga.

Hyresgästföreningen beskriver ett av flera problem på bostadsmarknaden. Barnfamiljer med trångboddhet och äldre med bostadsytor som upplevs för stora. Är det då rimligt att bygga stora centrala lägenheter i Karlskoga som barnfamiljer inte har råd att bo i, samtidigt som äldre måste bo kvar i bostäder som de upplever för stora? Löser vi problemen för parterna då? Eller är det bättre
att få till en rotation på bostadsmarknaden? Vi tror att en rotation är nödvändig.

Alliansen anser att nuvarande bostadspolitik inte fungerar på ett bra sätt. Alliansregeringen lade fram 112 förslag i riksdagen för fler bostäder. Planprocessen förkortades och byggreglerna blev enklare, vilket bidragit till ett ökat byggande under Alliansens andra mandatperiod. Men det krävs nya nationella reformer för att komma åt problemen på bostadsmarknaden. Flera grupper har idag stora svårigheter att upprätthålla en rimlig boendestandard av olika anledningar, främst ekonomiska. Därför måste reformerna lösa problematiken med bostadsförsörjning för grupper som har lägre inkomster.

Alliansen i Karlskoga
Tony Ring (M)
Pia Renman (M)
Inga-Lill Andersson (C)
Kristina Borén (KD)