Hela Kumla ska leva

En av Centerpartiets ledstjärnor är att hela Kumla ska leva. Varför är det så viktigt?

Samhället byggs underifrån
För oss i Centerpartiet är det givet att samhället byggs bäst underifrån. I Kumla innebär det att vi tar vara på växtkraften och möjligheterna på olika platser i vår kommun. Att också människorna har friheten att välja var de ska bo. Ett val som kanske ändras beroende på vilken fas i livet man är.

På senare år har också tillkommit Kumlas mål att bli 25 000 invånare om femton år. Då måste vi ha ett smörgåsbord av möjligheter att erbjuda, inte bara ett prioriterat område i utkanten på centralorten.

Sambandet skola-nybyggnation
Idag råder en obalans mellan högstadieskolorna i Kumla. Skogstorpsskolan är ”knökafull” medan Kumlaby skola och Vialund har ledig kapacitet. Centerpartiet anser att man ska bygga ut centralorten med vägledning av detta. Vi förordar att man planerar för nya bostäder dels i utkanten på Kumlaby och Sannahed, dels västerut från området kring Aspgatan. Vi menar också att det vore klokt med en satsning på Åbytorp som tillhör Vialundsskolans upptagningsområde för de högsta klasserna i grundskolan.
På sikt kan Vialundskolan kompletteras med en utbyggnad så skolan utökas med förskola och åk 1-5 för i första hand närområdet.

Bygg ut Kumlaby
Centerpartiet bedömer att satsningarna på att bygga ut Kumlaby och området väster om centralorten ska gå före en exploatering av området öster om Kumla vid Brånsta och Sonnersta.

Levande landsbygd
En levande landsbygd är för Centerpartiet en självklar del i framtidens Kumla. Vi anser att kommunen  inte bara ska tillåta utan också uppmuntra till ny bebyggelse på landsbygden både i form av ströbyggen och samlad bebyggelse i mindre omfattning, som vid Stenebrunn, Brändåsen och Frommestagatan för att ta några exempel.

Satsa på Ekeby
Centerpartiet anser att det vore strategiskt klokt att utnyttja Ekebys närhet till universitetsområdet i
Örebro för en riktad satsning på att erbjuda personer med arbete i östra Örebro möjligheten att bygga och bo naturnära och lugnt i Ekeby på några minuters pendlingsavstånd.

Ta vara på växtkraften i Hardemo
Vi anser också att kommunen ska backa upp det lokala utvecklingsarbete som på centerinitiativ startas i Hardemo med sikte på ökad ströbebyggelse i hela Hardemo och någon form av villaområde i närheten av Brändåsen. Detta i kombination med möjligheten att locka fler företag till etablering vid Brändåsen, i närheten av vår regions logistiska centrum.

En ökad satsning på spridd bebyggelse kräver att man hanterar vatten- och avloppsfrågorna på ett miljöanpassat sätt, givetvis. Detta går att hantera med både lokala lösningar och med utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Området kring Brändåsen skulle mycket väl kunna hanteras i
samarbete med Hallsbergs kommun, som har närliggande VA-nät.

Den goda jorden
Kumla ska växa, det är alla partier med på. Vad händer då med den goda jorden som omger
centralorten? Centerpartiet menar att här måste vi skärpa hållningen.
Jordbruksmarken är en både naturtillgång och produktionsfaktor vi ärvt från tidigare generationer och som vi har ett ansvar för att förvalta för våra barns och barnbarns överlevnad.

Därför är det angeläget att vi planerar ny bebyggelse med hänsyn till jordbruksmarkens kvalitet, att vi undviker att bebygga den bästa åkermarken. Därför gör vi klokast att hålla igen med området längs Kumlaån, öster om Kumla. Däremot kan vi tillåta oss förtätning av Kumlaby och utbyggnad av Sannahed och Åbytorp. Ökad bebyggelse av landsbygden går också att hantera, då sådan oftast görs på grusbackar, höjder, i skogskanter och på liknande platser.

Kumla behöver ny ledning
Kumla behöver en ny politisk ledning som ser till att hela Kumla ska leva. En sådan politisk ledning behöver ett starkt centerinslag.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.