Det ska vara tryggt att åldras

Det ska vara tryggt att bo hemma så länge som det är möjligt. Jag vill att Sverige ska vara ett åldersvänligt samhälle. Om demensen träder in är det invanda och närheten till nära och kära en ytterst viktig faktor, för att fördröja sjukdomsbilden.

Om sjukdomen kommer ska var och en ska kunna leva hela livet och känna trygghet inför ålderdomen. För att det ska vara möjligt ska hemtjänst och äldreboenden präglas av kvalitet, mångfald och nytänkande. Det kräver jämlika villkor för utförare och tydliga krav på kvalitet, samverkan och transparens.

Centerpartiet har under många år drivit att de som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen senast år 2030 ska ha en undersköterskeutbildning. Vi höjer den kompetensen genom att ta tillvara möjligheten att utbilda sig inom äldreomsorgslyftet. I Lekeberg utbildar sig 15 personer genom äldreomsorgslyftet. När staten drog in medlen, utan förvarning, för 2022, gick kommunen in och täckte upp för bortfallet, så att de som påbörjat sin utbildning också kan fortsätta den.

En annan faktor för att öka tryggheten för de äldre är att ha en kontinuitet inom hemtjänsten. Ingen människa ska behöva känna oro när de behöver få omvårdnad i hemmet. Det är vanligt, framför allt sommartid, att en hemtjänsttagare möter många olika personer som ska utföra arbete i deras hem. Det är viktigt att det som ska vara en trygghet, inte blir otryggt, när det inte går att klara vardagen helt själv. För att ge trygghet och kontinuitet bör personalen som den äldre möter i hemtjänsten i största möjliga mån vara densamma från dag till dag. Det ska sättas ett mål om att det normala i all hemtjänst ska vara maximalt 10 medarbetare per äldres hem per tvåveckorsperiod.

Varje människa, ung som gammal, har rätt att ha en meningsfull sysselsättning. När ålderdomen eller demensen kommer är det kanske ännu viktigare. Dagen blir lång och innehållslös om sysselsättning uteblir. Centerpartiet har en vilja att ge rätt till dagverksamhet för personer som har en demensdiagnos. Det handlar om att utöka valfriheten och underlätta vardagen både för hemmaboende personer med demens och deras anhöriga.

Annica Zetterholm (C)
ordförande i socialnämnden Lekeberg
Centerpartiets 4:e namn på kommunlistan