Örebro kommun stärker arbetet för HBTQ-personers rättigheter, trygghet och inkludering

På tisdag, 6 december, antar kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt en ny handlingsplan för hbtq-frågor.

Den nya planen, Handlingsplan för hbtq-arbete, gäller perioden 2017 – 2021 och ersätter den tidigare som gällt sedan 2012. Handlingsplanen pekar ut en tydlig riktning för ett systematiskt och aktivt arbete med hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering.  Planen och dess innehållande aktiviteter ska fungera som ett stöd för organisationen att åstadkomma en kommun som uppfattas som trygg och välkomnande för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

I den nya handlingsplanen inkluderas queer-perspektivet för första gången. För den kommunala verksamheten kommer det innebära ett utvidgat arbete kring normer generellt, men också ett utökat behov av att tillgodogöra sig kunskap om queer i samband med de utbildningsinsatser som arrangeras. Queerperspektivet syftar till att bryta upp och ifrågasätta de kategorier vi enligt normer placeras i genom att synliggöra de normsystem som ger vissa kön, könsuttryck, sexuella läggningar och sexualiteter högre status än andra i samhället.

De 20 aktiviteterna i handlingsplan skall bland annat höja kunskapsnivån inom hbtq-frågor, säkerställa en inkluderande skola samt göra Örebro kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

- Att vi stärker arbetet med att förbättra skolmiljön för våra barn och ungdomar är viktigt. Alla, oavsett kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet skall känna sig trygga och inkluderade i skolan, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Alla människors lika värde är en självklarhet och samtidigt något vi alltjämt måste slå vakt om. Denna handlingsplan kommer utgöra ett bra verktyg i arbetet med att säkerställa hbtq-personers rättigheter att bli behandlade utifrån sitt unika människovärde, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.

- Alla som bor i Örebro kommun skall känna tillit och framtidshopp. För att det ska bli så är denna handlingsplan väldigt viktig. Den övergripande målsättningen med arbetet är att hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering säkerställs, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd


I handlingsplanen har fyra målområden formulerats, med konkreta aktiviteter och åtgärder nödvändiga att genomföra för att ta viktiga steg i hbtq-arbetet:
• Örebro kommun ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde.
• Örebro kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-frågorna.
• Örebro kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
• Örebro kommun ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.


Mer info:
Kenneth Nilsson (S) 019 214009
Lennart Bondeson (KD)  0703 262408
Per-Åke Sörman (C) 0765 511106