Örebro kommun står stark - det är ordning och reda i ekonomin

Örebro kommun har en mycket stark ekonomi och en stabil soliditet. Kommunen sänker också sina kostnader i förhållande till intäkter till en nivå som är den lägsta på många år. Det visar det preliminära bokslut för 2016 som redovisas inför Kommunstyrelsen på tisdag.

– Det är vårt ansvar att hantera örebroarnas skattepengar med varsamhet och förnuft. Bokslutet visar på en väl fungerande styrning och god kontroll över ekonomin, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Målet för Örebro kommun är att maximalt använda 99 procent av skatteintäkterna och statsbidragen. I 2016 års preliminära bokslut uppgår kostnaderna till 97,4 procent. Det innebär att Örebro kommuns kostnader i förhållande till intäkterna är de lägsta på många år.

– Det här är viktigt. Utvecklingen ligger helt i linje med den politiska ambition vi har om att vi ska skapa en mer modern och mer kostnadseffektiv organisation där medborgarna får ut så mycket som möjligt av sina skattepengar, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

I och med budget 2017 lanserade den politiska ledningen den största satsningen på att effektivisera, modernisera och digitalisera Örebro kommuns verksamheter någonsin. Det goda ekonomiska resultatet 2016 innebär att hela satsningen på 200 miljoner kronor kan avsättas redan första året.

– Vi har satt igång ett omfattande arbete som kommer att pågå under flera år. Det handlar om att ta ansvar för att rusta kommunen inför framtida kostnadsökningar och för att kunna möta framtiden som en mer modern och effektiv kommun, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Årets totala ekonomiska resultat uppgår till ett överskott på cirka 600 miljoner kronor. När resultatet rensas från engångsintäkter, stora poster som är sällan förekommande eller återkommande poster som varierar mycket mellan åren, så är årets resultat 342 miljoner kronor. Det positiva resultatet bidrar till att förstärka kommunens eget kapital, och ger en fortsatt stabil soliditet.

Soliditet beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur stor del av kommunens tillgångar som motsvaras av eget kapital. Exkluderas kommunens in- och utlåning till koncernens bolag inom internbanken, så uppgår soliditeten till 77 procent (76 procent 2015). Det är denna soliditetsnivå som bör användas när Örebro jämförs med andra kommuner i Sverige. Kommungenomsnittet i Sverige ligger på cirka 46 procent.

Örebro kommuns nämnder gör positiva ekonomiska resultat på sammanlagt 138 miljoner kronor. Jämfört med tidigare prognoser under året är det en förbättring med 95 miljoner kronor.


Mer information:
Kenneth Nilsson (S) 019 214009
Lennart Bondeson (KD)  0703 262408
Per-Åke Sörman (C) 0765 511106