Örebro kommun inför rehabiliterande arbetssätt

Idag tar Kommunstyrelsen beslutet att Örebro kommun ska påbörja införandet av ett rehabiliterande arbetssätt inom programområdet Social välfärd. Förändringsarbetet har redan börjat genomföras i flera nordiska kommuner där Odense, Danmark är en av de mest framstående.

Omställningen handlar om att göra en förflyttning från ett traditionellt arbetssätt där professionen
utgår ifrån att man ska lösa individens problem till ett arbetssätt där individen ses som en likvärdig
aktör, deltagare och samarbetspartner. Det rehabiliterande arbetssättet ska bygga på ett partnerskap där den enskilde och de professionella tillsammans kan genomföra en förändring som bidrar till att individen får leva det liv denna önskar. Arbetssättet har sin utgångspunkt i den enskildes målsättning och inte i vilka insatser hen har behov av.

– Att våra äldre ska få det bättre och ett rikare liv måste få vara ett prioriterat område för Örebro
kommun. Därför är det hög tid att vi kan påbörja arbetet med att införa ett rehabiliterande arbetssätt.
Det här arbetet är ett komplement till den stora utbyggnaden av skola och äldreboenden som Örebro kommun gör under mandatperioden, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till införandet av ett rehabiliterande arbetssätt är främst de stora demografiska
utmaningar välfärden står inför samtidigt som resurserna är och kommer att vara begränsade.

– Införandet av rehabiliterande arbetssätt har efterfrågats av personalen. Det ger ökad kvalitet inom
omsorgen och ett tydligare fokus på de äldres möjligheter att klara delar av vardagen på egen hand.
Kvalitetsförbättringarna kommer innebära förbättringar även i det ekonomiska resultatet.
Tillsammans med andra åtgärder bidrar denna förändring till att vi blir en ännu attraktivare
arbetsgivare, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

När beslutet tas på Kommunstyrelsen kommer det i nästa led lämnas vidare till programnämnd
Social välfärd som kommer stå för den slutgiltiga utformningen av förslaget till hur införandet av
det rehabiliterande arbetssättet ska gå till.

– Det har gjorts försök med sammanhållna rehabiliteringsinsatser med goda resultat inom
kommunen tidigare, men det är i praktiken en del jobb innan vi kan införa arbetssättet inom hela
programområdet. Det är dock ett efterlängtat beslut för att se till att våra äldre i hela kommunen ska
må bättre och i större utsträckning ska kunna göra det dom själva vill, säger Per-Åke Sörman (C),
kommunalråd och ordförande för programnämnd Social välfärd.

Mer info:
Kenneth Nilsson (S) 019 214009
Lennart Bondeson (KD) 0703 262408
Per-Åke Sörman (C) 0765 511106