Vi löser vattenkrisen tillsammans

Örebro står inför en allvarlig situation när vattennivåerna är historiskt låga. Vi hoppas att allvaret gör att vi framöver kan slippa partipolitiska utspel kring detta och att samverkan och ansvarstagande blir kännetecknande för alla politiska partier i Örebro.

Sedan vi tog över ansvaret för ledningen av Örebro kommun har vi ägnat mycket kraft, tid och resurser på alla de frågor som rör kommunens vattenförsörjning och på att säkra god kvalitet på vårt vatten. Vi har därför inte för avsikt att peka finger åt våra företrädare eller diskutera vad som borde ha gjorts tidigare. Nu har vi en allvarlig situation att hantera.
Örebro är en stad som växer. Kommunen har utgått från prognoserna för befolkningstillväxten när beräkningar gjorts kring dricksvattenförsörjningen. Beräkningar visar att vi vid normal nederbörd klarar dricksvattenförsörjningen till år 2035, därefter behövs alternativa lösningar. Bristen på nederbörd har inte bara drabbat Örebro, utan även stora delar av Götaland, Svealand och mellersta Norrland. Det gör att vattennivåerna är under eller mycket under det normala i stora delar av landet.

I framtiden planerar Örebro tillsammans med de flesta kommuner i länet att ta vatten från Vättern istället. På så sätt tryggar vi dricksvattenförsörjningen för ett växande Örebro. Svartån kommer då att fungera som reservvattentäkt. Det är i sin tur en process som tar tid och måste utredas grundligt av experter på området. Eftersom projektet bland annat handlar om en drygt 3 mil stor tunnel tror vi att alla förstår att projektet inte är enkelt. Därför visar vi stort förtroende för dem som sitter på kompetensen och hoppas att politiker och allmänhet låter dem ägna sin tid åt detta arbete. Samtidigt som detta pågår tittar kommunen givetvis på alternativa lösningar för att hantera den nuvarande situationen och eventuella kommande perioder med mindre nederbördsmängder.

Vi förutsätter att alla partier vill samverka i dessa viktiga frågor. Vi är övertygade om att såväl oppositionspartier som örebroare i allmänhet ser att detta är en avgörande framtidsfråga där hållbara lösningar och samverkan är vägen framåt.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälps åt genom att på ett konstruktivt sätt medverka till att lösa frågan. Framförallt vill vi tacka alla er som sparar vatten just nu. Örebroarna har gjort avgörande insatser i en besvärlig situation.

Björn Sundin (S) Ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad
Charlotte Edberger Jangdin (C) Ordförande i Tekniska nämnden