Upphandlingen har skett enligt lagen

Gällande upphandling av härbärgeboenden. Svar till "Arg skattebetalare"

Kommunen genomför upphandlingen i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Förfrågningsunderlaget har annonserats i enlighet med lagen så att samtliga intresserade aktörer och medborgare får möjligheten att själv bilda sig en uppfattning om upphandlingen inte skulle vara objektivt utformad.
Kommunen har meddelat tilldelningsbeslut i enlighet med lagen. Ett tilldelningsbeslut är ett förvaltningsbeslut som får överprövas och så har skett. Det innebär att domstolen nu får möjlighet att ta ställning till om upphandlingen är behäftad med fel av typen ”icke objektiva grunder”.

Om medborgarna är oroliga för godtycke när besluten fattas är det utmärkt om de utnyttjar den i Sverige grundlagsskyddade möjligheten att begära ut allmänna handlingar och själva läsa vad grunderna för besluten är. Det är inte fråga om ”kompis vi fixar det här” utan tvärt om, kommunen genomför upphandlingen på ett rättssäkert och transparent sätt i enlighet med lagen just i syfte att få bäst kvalitet till lägst kostnad. Det vore fel av kommunen att föregripa domstolens process genom att här kommentera innehållet. Samtliga handlingar är dock offentliga och svaren på frågorna finns i handlingarna vilka därför refereras.

1. Varför antogs inte det lägsta anbudet?
Svar: Grunderna för beslutet framgår av tilldelningsbeslutet. Kommunen har antagit det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

2. Har inte Frälsningsarméns uppdrag varit tillfredsställande?
Svar: Kommunen har besvarat frågan i sin inlaga till Förvaltningsrätten med att man har varit nöjd med hur Frälsningsarmén fullgjort uppdraget under avtalsperioden.

3. Ska inte kommunen uppmuntra till fler aktörer?
Svar: Offentlig upphandling syftar till att ta tillvara konkurrens, det vill säga uppmuntra till fler aktörer. Det har kommunen gjort genom att upphandla i enlighet med lagen. Alltså flera aktörer som ville konkurrera vilket är positivt.

Per-Åke Sörman(C) Kommunalråd med ansvar för Social välfärd
Daniel Jansson-Hammargren Programdirektör Social välfärd