Regeringen tar initiativ till bättre resurshushållning i Sverige

återvinning

Miljöminister Karolina Skog har tagit initiativ till en översyn av reglerna för avfall och återvinning. Vi på Örebro kommun värnar om miljön och enkelheten och välkomnar den nya processen.

Vi i Örebro kommun ser positivt på miljöministerns förslag med ett kommunalt insamlingsansvar av förpackningar och tidningar. Vi tror att det skulle göra det möjligt att hitta fler flexibla insamlingssystem och lösningar vilket leder till en bättre resurshushållning.

I dag är det FTI, Förpacknings och tidningsindustrin, som äger frågan kring insamling av förpackningsmaterial genom sina återvinningsstationer. Detta är en lösning som begränsar oss från att erbjuda helhetslösningar för allt av örebroarnas avfall. Branschorganisationen Avfall Sverige har lagt fram 22 punkter som utgår från en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning. Ett av förslagen är att Producenterna – de företag som sätter förpackningar på marknaden, behåller äganderätten för det som samlas in och ser till att det återvinns samt ersätter kommunerna ekonomiskt för insamlingsarbetet. Vi tror att det kan vara en väg att gå.

En enklare vardag för dig är något vi arbetar med redan idag i kommunen till exempel genom färgsorteringen som vi infört för villahushållen och fritidshusen. Sorteringen underlättas om du kan göra den redan när du slänger dina sopor i avfallskärlet. Så varför stanna vid villa- och fritidshus? Varför inte göra denna sortering möjlig även för bostadsrättsföreningar och mindre flerbostadshus?

Det ska vara lätt att göra rätt och här tror vi på fortsatta publika insamlingsplatser som kan utvecklas på flera olika sätt för att insamlingen skall bli så praktisk och enkel för medborgaren som möjligt. Vi tror på att göra miljön runt återvinningsstationerna trevligare och tryggare samt utveckla möjligheten att lämna annat avfall än förpackningar och tidningar. Då kommer det att bli enklare att göra rätt och resurshushållningen i det svenska samhället ökar.


Charlotte Edberger-Jangdin Tekniska nämndens ordförande
Ida Eklund Tekniska nämndens vice ordförande
Håkan Gustafsson Verksamhetschef förvaltningen Avfall