Bevattningsförbudet en säkerhetsåtgärd

Tack för ditt engagemang. Vi är medvetna om att vi behöver bli tydligare kring uppmaningen att spara vatten och varför vi infört bevattningsförbudet.

Anledningen till att vi pratar om sjöarna Ölen, Toften och Storbjörken är att Örebro kommun har rådighet över vattendomarna för de sjöarna samt utflödet från dessa sjöar till Svartån. Det är alltså de tre sjöarna som utgör vår dricksvattenreservoar och som vi kan reglera vattennivån i. Sjöarna fylls på genom mer nederbörd och ökade grundvattennivåer, såväl direkt som indirekt från sjöarnas naturliga tillflöden. Mer nederbörd i hela området påverkar grundvattennivåerna i hela området och därmed också det naturliga tillflödet till sjöarna genom biflöden. Örebro kommun har däremot inte rådighet över vattendomarna för Laxån eller Laxsjöarna. Vi pratar därför inte så mycket om dessa vattendrag och sjöar, för att inte ge medborgarna en felaktig bild av att vi kan påverka vattendrag och tillflöden som vi faktiskt inte har rådighet över. Vi beklagar om detta i stället har uppfattats som missledande.
Det stämmer att årsmedelnederbörden i området, enligt såväl SMHI:s som SGU:s beräkningar, kommer att öka. Men deras prognoser säger nu också att grundvattennivåerna generellt förväntas sjunka på grund av ökad avdunstning till följd av högre temperaturer och en förlängd växt- och odlingssäsong. Prognoserna säger att det, trots ökad nederbörd, periodvis kommer att finnas risk för minskad vattentillgång då nybildningen av grundvatten minskar.
Vi införde bevattningsförbudet eftersom vi från hösten 2016 hade väldigt låga vattennivåer i de tre sjöarna. Det är vårt uppdrag att se till att örebroarna, sjukvården och andra viktiga samhällsfunktioner har tillgång till rent vatten, och genom bevattningsförbudet tog vi också det ansvaret. Vi tar också ansvar genom att hela tiden följa utvecklingen av sjöarnas vattennivåer, grundvattennivåer med mera, noggrant, och har ett nära samarbete med myndigheter och andra experter.
Tekniska nämnden har fått omfattande information om situationen med vattenförsörjningen sedan i november förra året genom såväl beslutsunderlag som muntlig information på nämndens möten, med möjlighet att ställa frågor, precis på samma sätt som med andra ärenden som behandlas av nämnden inför beslut. Bevattningsförbudet har införts som en förebyggande säkerhetsåtgärd, för att så långt det är möjligt undvika risken att hamna i en allvarlig bristsituation i sommar.


Hanna Dufva förvaltningschef Tekniska förvaltningen


Charlotte Edberger Jangdin (C) ordförande Tekniska nämnden