Rörelsenätverk ska ge god och jämlik hälsa, samt bidra till social och ekologisk hållbarhet

Fysisk aktivitet har ett väl dokumenterat samband med hälsa. Kunskapsläget kring fysisk aktivitet och dess betydelse för en god hälsa och ett social hållbart samhälle har ökat, men majoriteten av barn, ungdomar, vuxna och äldre når inte upp till den rekommenderade nivån. Många insatser görs för att främja fysisk aktivitet i befolkningen och intentionen att Örebro kommun nu initierar ett rörelsenätverk är att stärka arbetet ytterligare genom att skapa bred samverkan mellan samhällets olika aktörer för att tillsammans samordna och intensifiera arbetet.

Parter i nätverket är Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Handelskammaren Mälardalen, Örebro läns idrottsförbund, Länsstyrelsen. Länets övriga kommuner kommer att bjudas in. Kommundirektören har utsett hållbarhetschef Katrin Larsson som Örebro kommuns representant i rörelsenätverkets operativa ledningsgrupp. Per-Åke Sörman (C) har utsetts till Örebro kommuns representant i rörelsenätverkets politiska styrgrupp.

- Genom denna samverkan och skapandet av rörelsenätverket stimulerar och främjar vi fysisk aktivitet och rörelseförståelse. Som en del i arbetet för den sociala hållbarheten kommer vi fokusera på att skapa en god och jämlik hälsa i Örebro. Ökad fysisk aktivitet hänger också samman med frågan om hållbara transporter där målet är att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket också ligger i linje med ekologisk hållbarhet, säger Per-Åke Sörman (C), Ordförande i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

I och med överenskommelsen beslutar idag kommunstyrelsens utskott för hållbar tillväxt om att Örebro kommun ska bidra med 125 tkr per år under tre år, 2019–2021 för samfinansiering av en samordnarfunktion och till aktiviteter enligt gemensamt framtagen handlingsplan. Medel tas ur utrymmet för Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling. Vi i Örebro kommun tog det här initiativet eftersom de är ett starkt uppseglande samhällspussel vi ser.

- Att effektivt arbeta för ökad fysisk aktivitet som en del i folkhälsoarbetet syftar också till att verka sjukdomsförebyggande, vilket innebär minskade kostnader för flera av samhällets aktörer. Arbetet ska främja jämlikhet i hälsa, dvs göra hälsan mer jämlik mellan kvinnor och män, i samtliga livsfaser och med hänsyn till de grupper som har störst behov, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

- Rörelseförståelse är ett nytt kunskaps- och forskningsområde som belyser förutsättningar och mekanismer för att kunna vara fysiskt aktiv. Syftet med rörelsenätverket är att i bred samverkan och på strukturell nivå skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och att implementera perspektivet rörelseförståelse i relevanta verksamheter i Örebro län, säger Lennart Bondesson (KD), kommunalråd.För mer information:
Per-Åke Sörman (C), 076-551 11 06
Kenneth Nilsson (S), 070-585 09 39
Lennart Bondeson (KD), 070-326 24 08