Örebros klimatarbete går inte för sakta

Att bekämpa klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Vi behöver se klimatfrågan som den stora och komplexa utmaning som den faktiskt är och arbeta på många olika plan för att klara av detta. Vi är väl medvetna om utmaningen och är fokuserade på att ta vår del av ansvaret i att uppnå klimatmålen.

Sara Bronner tycker att klimatarbetet i Örebro står stilla. Jag håller inte med. Flertalet åtgärder har vidtagits och vi har på många olika plan arbetat målinriktat med klimatfrågan. Jag delar Sara Bronners önskan om att klimatutmaningen ska lösas i en handvändning, men vi behöver samtidigt, med nåbara realistiska mål fokusera på verkligheten och säkerställa en utveckling som är långsiktigt hållbar. Den styrande kommunledningen har valt att arbeta strategiskt med denna fråga för att skapa bästa möjliga resultat för planeten. Det innebär att vi värnar om att arbetet blir väl genomfört och vetenskapligt förankrat. Det är lätt att springa på snabba bollar, men resultatet kan bli ännu bättre om vi tydligt identifierar vad som behöver göras och hur för att få bästa effekt. Redan nu är klimatarbetet i full gång. Att säga att Örebro kommuns klimatarbete står stilla är direkt osakligt.
Sara Bronner anser att vi inte har några resurser, men faktum är att det just nu finns flertalet anställda som är välutbildade och kompetenta inom klimat och hållbarhet.

Bland annat har kommunen en hållbarhetschef och flera miljö- och hållbarhetsstrateger, energi- och miljöingenjörer i bolag och förvaltningar, hållbarhetssamordnare inom upphandling samt ett eget politiskt utskott för hållbar utveckling vars uppgift är att arbeta med hållbarhet i Örebro Kommun. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny styrmodell för kommunen, som utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen där klimatmålen är inkluderade. Denna förändring av styrsystem är ingenting som ligger långt fram i tiden. Styrmodellen ska implementeras redan nästa år och kommer att innebära att hela kommunens arbete och resurser relateras till hållbarhetsmålen. Örebro kommun har även ett systematiskt arbete med krav och uppföljning av miljömässiga och sociala krav i upphandlingar. Kommunen har påbörjat en diskussion med mål om att kommunens leverantörer ska redovisa klimatavtrycket för sina varor och tjänster. Vi har tagit fram ett uppföljningsverktyg som håller på att implementeras för att kunna utveckla uppföljningar av ställda krav. Cirkulära materialflöden är även en aktuell fråga som kommunen eftersträvar inom fler områden och som kommer bli aktuellt i många upphandlingar framöver.

Med detta sagt är det beklagligt att Sara Bronner ger en osaklig bild av klimatarbetet i Örebro kommun. Väldigt mycket görs inom klimat- och hållbarhetsarbetet. Det innebär dock inte att vi lägger armarna i kors och tror att problemen är lösta. Vi arbetar mot realistiskt modiga mål och kommer hela tiden fortsätta att vidta de åtgärder som krävs för att nå målen. Örebro siktar skarpt mot en hållbar framtid där vi är klimatneutrala. Ett personligt mål är att vi på sikt även ska vara klimatpositiva.


Per-Åke Sörman Centerpartiet
Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens Hållbarhetsutskott