600 000 kronor till näringslivsutveckling på landsbygden i Örebro Kommun

Landsbygdsnämnden fördelar nu medel till flera företagsorganisationer runt om i kommunen. Syftet är att stärka näringslivsutvecklingen och skapa en attraktiv landsbygd i Örebro kommun. Medlen fördelats mellan fyra företagarorganisationer som arbetar med näringslivsutvecklande insatser på landsbygden. Organisationerna är Samverkarna i Östernärke, Samverkarna i Glanshammarsbygden, Ervalla företagare och Tysslinge företagare.

- För att kommunen ska växa och må bra behövs bland annat ett livskraftigt företagande. Små och växande företag skapar många arbetstillfällen. Därför bidrar denna satsning till ökade försörjningsmöjligheter på landsbygden, samt att fler kan välja att bosätta sig på kommunens landsbygd, säger Per-Åke Sörman, (C) Landsbygdsnämndens ordförande.

Attraktiva platser skapas genom goda upplevda livsmiljöer som gör att vi vill leva och verka på en viss plats. Bland annat handlar det om våra förhållningssätt, attityder och ambassadörskap för platsen. Viktigt är även välfärdens kvalitét, boende, skola, service, handel och friluftsliv med mera. Att skapa en levande och attraktiv landsbygd är därför starkt kopplat till ett gott näringsliv som lockar kompetens.

- Lägger vi ihop dessa perspektiv kan vi se en positiv utvecklingsspiral. Om vi skapar attraktiva platser och möjliggör för företagande kommer vi locka värdefull kompetens som kan bidra till utveckling och höja den goda upplevda livsmiljön. Platsen och bygden ökar då i attraktivitet och vi säkrar en positiv utveckling, säger Anna Hedström (S) förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden.

- Det är mycket glädjande att kunna stötta organisationerna i deras viktiga arbete. Landsbygden och kommunen som helhet kommer att tjäna på dessa satsningar. Ett stärkt och livskraftigt näringsliv på landsbygden kommer utan tvekan att bidra till social och ekonomisk utveckling där, säger Bengt Isacson (KD), ledamot i Landsbygdsnämnden.
 

Per-Åke Sörman (C)
Ordförande Landsbygdsnämnden
076–5511106

Anna Hedström (S)
Förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden
072–7433602

Bengt Isacson (KD)
Ledamot i Landsbygdsnämnden
070–5264650