Skillnader mellan förskolor

Vi för regelbundet dialog med Lärarförbundet i konstruktiv och god anda. Därför förvånas vi över den inställning man i denna artikel delvis påvisar.

Lärarförbundet menar på att ingen personal inom förskolan har god arbetsmiljö. Det är att generalisera och slänger en mörk skugga över alla de som inte delar Lärarförbundets bild. Att det finns utmaningar inom förskolan är vi med på, men att påstå att ingen har god arbetsmiljö är att gå för långt. Att välja den nivån i argumentation stärker heller inte attraktiviteten för förskolan som arbetsplats.
Vi politiker är regelbundet ute på verksamhetsbesök för att diskutera frågor som ekonomi, arbetsmiljö och kompetensförsörjning med såväl rektorer som övrig personal. Det är viktigt för att få en så nyanserad bild av verkligheten som möjligt. Många förskolor fungerar alldeles utmärkt, vilket är viktigt att lyfta och lära från. Samtidigt vet vi att det finns stora skillnader mellan olika förskolor. Vi behöver därför komma tillrätta med den specifika problembild som finns på varje enskild förskola, men också de övergripande strukturella problem som kan uppstå. Att en personal är kvar med 12 barn mellan 17-17.45, så som Lärarförbundet menar i sitt debattinlägg kan mycket väl inträffat, men vi tror inte att någon rektor medvetet skulle lägga ett sådant schema. Det är, som vi ser det, inte ett strukturellt problem utan olyckliga omständigheter.

Att hitta rätt personal vad gäller förskolelärare, barnskötare och vikarier är en utmaning, där är vi överens. Det gäller inte bara idag utan även åren framöver, inte unikt för Örebro utan för många kommuner i vårt land, i olika typer av branscher. Konkurrensen om personal mellan olika verksamheter kommer trappas upp, färre personer ska också försörja fler i vårt samhälle. I ett sådant läge behöver vi utifrån våra förutsättningar arbeta aktivt för att fler ska välja att söka sig till förskolan som arbetsplats i Örebro. I det arbetet tror vi att arbetsmiljö och goda kollegiala relationer är av yttersta vikt.


Vi vill därför nämna exempel på hur man från förvaltningen arbetar för att stärka arbetsmiljön i förskolan:
■ Under hösten har man påbörjat HÖK arbetet i god samverkan med lärarförbunden. Där diskuteras våra gemensamma utmaningar men också förutsättningar för en god arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid, kompetensförsörjning, yrkesroller med mera.
■ Vi har goda exempel från Vivalla förskoleområde som arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö med mycket goda resultat. Det arbetssättet har spridits till alla rektorer.
■ Man inväntar nu resultatet av årets medarbetarenkät, vilket utgör ett bra underlag för diskussioner på varje enskild förskola.
■ Det finns ett pågående projekt som heter Använd kompetensen rätt. Det är ett sätt att få syn på hur vi optimalt ska organisera verksamheten och använda kompetensen rätt, något som naturligtvis påverkar arbetsmiljön.
■ Förskolenämnden har nyligen beslutat om gemensamma riktlinjer för reflektionstid, vilket bidrar till likvärdiga förutsättningar.
■ Vi håller på och följer upp tidigare beslut om riktlinjer för bemanning som innebär att vi vill säkerställa att vi har förskollärarkompetens på ett likvärdigt sätt på alla våra förskolor.
Vi vet att det finns många entusiastiska och drivande förskolelärare i Örebro. Ni är fantastiska och vi vill som politiker kunna ge er så goda förutsättningar som det bara är möjligt. Det är våra barn och barnbarn ni möter dagligen.

Marlene Jörhag
Kristdemokraterna, ordförande programnämnd Barn och utbildning

Jessica Ekerbring
Socialdemokraterna, vice ordförande programnämnd Barn och utbildning

Elisabeth Malmqvist
Centerpartiet, presidieledamot programnämnd Barn och utbildning

Marie Magnusson
Kristdemokraterna, ordförande Förskolenämnden

Kenneth Hallén
Socialdemokraterna, vice ordförande Förskolenämnden