Örebro
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / En halv miljon till näringslivsutveckling på landsbygden

En halv miljon till näringslivsutveckling på landsbygden

Företagarföreningarna på vår landsbygd är viktiga. De verkar för en levande landsbygd som utvecklas, vilket också är kommunens intention. Därför fungerar företagarföreningarna på många sätt som kommunens förlängda arm. Kommunens Landsbygdsnämnd har avsatta medel för näringslivsutveckling på landsbygden och har i flera år fördelat stöd till just företagarföreningarna.

- Det är viktigt att vi uppmuntrar och stöttar våra företagarföreningar på vår landsbygd. De skapar kontakter mellan företagare samt ger råd och stöd och det kan till och med vara avgörande för våra småföretagares överlevnad säger Per-Åke Sörman (c), ordförande i Landsbygdsnämnden.

De senaste åren har medlen fördelats mellan fyra företagarorganisationer; Samverkarna i Östernärke, Samverkarna i Glanshammarsbygden, Landsbygdföretagen Norr om Örebro (fd. Ervalla företagare) och Tysslinge företagare. Medlen fördelas baserat på medlemsantal och medlemsavgifter från föregående verksamhetsår. Företagarföreningarna ska också lämna in underlag, t ex årsberättelse för att ge en återkoppling till nämnden om hur medlen de fått använts.

- Företagarföreningarna är ett utmärkt exempel på hur samverkan gör både kommunen och vår landsbygd starkare. De är därför en viktig samarbetspartner till Landsbygdsnämnden där det gemensamma målet är landsbygdsutveckling säger Anna Hedström (s), vice ordförande i Landsbygdsnämnden.

Företagarföreningarna kan också söka medel hos kommunen för projekt och aktiviteter inom branscherna besöksnäring, naturturturism och livsmedel.

-Vi i Landsbygdsnämnden ser exempel på att företagarföreningarna inspirerar och skapar framtidstro på vår landsbygd. Vi har samma mål, nämligen en levande och attraktiv landsbygd säger Bengt Isacson (kd), ledamot i Landsbygdsnämnden.


Per-Åke Sörman
(C)
Ordförande Landsbygdsnämnden
076–5511106

Anna Hedström (S)
Förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden
072–7433602

Bengt Isacson (KD)
Ledamot i Landsbygdsnämnden
070–5264650