Kartläggning av kompetensbehov inom gröna näringar

Landsbygdsnämnden har nu fattat beslut om att genomföra en kartläggning av kompetensbehovet inom de gröna näringarna i Örebro kommun. Detta kopplat till Coronapandemin och det av kommunstyrelsen beslutade arbetsmarknads- och tillväxtpaketet.

- En stor del av näringslivet lider just nu ekonomisk och tvingas permittera, varsla eller säga upp anställda för att undvika konkurs. Samtidigt vet vi att det sedan tidigare finns en akut kompetensbrist inom de gröna näringarna. Därför fattar vi nu beslut om en kartläggning för att kunna matcha dessa behov och möjliggöra en mobilisering av kompetens, säger Per-Åke Sörman (C) ordförande i Landsbygdsnämnden.

- Vi vet att det är brist på såväl säsongsarbetare som ordinarie anställda med specifik kunskap inom såväl skogsnäringen som lantbruksnäringen. Dessa näringar är oerhört viktiga och arbetar bland annat med primärproduktion av livsmedel och produktion av bränsle i form av biomassa för energiproduktion. De är även klassade som viktiga samhällsfunktioner av MSB, vilket innebär att en kartläggning även är viktig på lång sikt och framtida behov, samt koppling till den svenska modellen gällande trygga anställningar, säger Anna Hedström (s), vice ordförande i Landsbygdsnämnden.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett arbetsmarknads- och tillväxtspaket, där fokus i det korta perspektivet, ligger på blixtutbildning och matchning mot branscher som redan nu har behov av arbetskraft. Det behövs därför en kartläggning som tydliggör vart dessa behov finns. Kartläggningen kommer att genomföras juni till september i år och kompletteras med analysmaterial från landsbygdsenheten och näringslivsavdelningen.

- I dessa tider har kraven ökat gällande snabb omställning och förmåga att matcha kompetens och behov. Det är därför mycket viktigt att vi genomför denna kartläggning och agerar för att minska negativa effekter för såväl individ som näringsliv, säger Bengt Isacson (kd), ledamot i Landsbygdsnämnden.

Per-Åke Sörman (C) Ordförande Landsbygdsnämnden 076–5511106

Anna Hedström (S) Förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden 072–7433602

Bengt Isacson (KD) Ledamot i Landsbygdsnämnden 070–5264650