ÖREBRO KOMMUNS PRELIMINÄRA DELÅRSRESULTAT VISAR KRAFTIGT FÖRBÄTTRADE RESULTAT

Örebro kommuns preliminära delårsresultat visar på en kraftigt förstärkt ekonomi, jämfört med det första delårsresultatet för 2020. Men konjunkturen är mycket osäker och tillskottet av tillfälliga intäkter är stort.

Den preliminära prognosen efter årets första åtta månader är att resultatet för 2020 förväntas bli närmare 390 miljoner kronor. Förbättringen från årets första månader är påtaglig och beror i huvudsak på att verksamheterna lyckats minska sina kostnader, att kommunens placerade pengar ger bättre avkastning samt coronarelaterade tillskott från staten.
De positiva förflyttningarna i nämndernas kostnader är tecken på att tidigare beslut nu börjar ge effekt på ekonomin och kostnadsutvecklingen.

- Även om siffrorna ser mycket bättre ut än i föregående års delårsresultat så går de inte att jämföra rakt av. På grund av de osäkra prognoserna i samband med den pågående pandemin blir läget därför väldigt svårbedömt. Det är viktigt att vi politiker hela tiden är lyhörda för ändringarna i konjunkturen som vi sett tydligt under 2020, säger Jimmy Nordengren (C), tillträdande kommunalråd.