TECKENSPRÅK ÄR EN VIKTIG FRÅGA I ÖREBRO

För 10 år sedan utropade sig Örebro till Europas teckenspråkiga huvudstad tillsammans med Örebro universitet, region Örebro län och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det har varit en ambitiös målsättning som medfört flera insatser för att stärka teckenspråket och rättigheterna för personer som använder teckenspråk.

Syftet med avsiktsförklaringen var bland annat att synliggöra det svenska teckenspråket i samhället och att verka för en kompetensutveckling av kommunens personal kring svenskt teckenspråk och våra teckenspråkiga medborgare. Vi såg också vikten av att delta i det regionala, nationella och internationella arbetet för att underlätta vardagen för teckenspråkiga medborgare.

Det finns flera saker att vara stolta över. Örebro kommun har tagit över ansvaret för det nationella nätverket för teckenspråk och nyligen genomfört en internationell konferens utifrån mänskliga rättigheter och teckenspråk. Man har också satsat på teckenspråkskompetensen hos till exempel kommunens servicecenter. På Karlslundsgården finns möjlighet till vård och omsorg på teckenspråk. Det finns åtta platser med teckenspråksinriktning, där omsorg och aktiviteter sker på teckenspråk. Planen har också varit att kunna erbjuda aktiviteter på teckenspråk som är öppna även för dem som inte bor i huset. Vi ser samtidigt att det finns flera frågor vi behöver jobba vidare med.

Vi vill som politisk majoritet även fortsättningsvis arbeta för att stärka teckenspråkets position i samhället och öka kunskaperna om språket. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny avsiktsförklaring med mål som kan leda oss vidare med Örebro som teckenspråkig huvudstad. I budgeten för 2021 har vi också valt att lyfta fram teckenspråket genom en ny inriktning, en som värnar språkutvecklingen hos de barn som har rätt till teckenspråk.

Teckenspråket ska i Örebro jämställas med de andra nationella minoritetsspråken och arbetet med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter ska fortsätta. Det här är en viktig fråga och vi är beredda att driva den framåt.

Jimmy Nordengren
Centerpartiet, kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling

Marlene Jörhag
Kristdemokraterna, kommunalråd, ordförande programnämnd Barn och utbildning

John Johansson
Socialdemokraterna, kommunalråd, ordförande programnämnd Social välfärd