Säkra självförsörjningen av livsmedel

Konkurrensen av marken ökar, inte minst när vi blir allt fler som lever och bor på samma yta. Flera olika intressen styr efterfrågan på mark. Men marken räcker inte till. Vi behöver därför göra smarta prioriteringar i denna komplexa och viktiga fråga; Hur ska vi använda marken optimalt när vi både behöver öka vår självförsörjningsgrad på livsmedel, men också använda den för att exploatera?

För oss i Centerpartiet är det otroligt viktigt att marken används på ett bra sätt. Den bördiga jordbruksmarken ska inte bebyggas. Den ska användas för att möjliggöra en god lokal livsmedelsproduktion och höja vår självförsörjningsgrad. I regionens utvecklingsstrategi uttrycks rentav av att vår odlade areal behöver utökas. Det är inte bara bra för miljön och de lokala gröna näringarna. Det är också viktigt för att minska vårt beroende av import av varor från andra länder utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Vi behöver planera och agera med mål om ett hållbart samhälle där medborgarnas och näringslivets behov är i centrum, och där stor hänsyn tas till miljö och klimat. Det krävs att vi arbetar resurseffektivt med byggnader som redan finns, samt att vi bygger nytt – enbart där det behövs. Det innebär även att vi inte kan bygga hur- och varsomhelst. Vi ska bygga smart, bland annat genom att välja var vi bygger.

Frågan om hur vi använder marken är kanske en av de viktigaste i arbetet för att skapa ett hållbart samhälle. Vi behöver bygga bostäder, skolor och äldreboenden. Vi behöver skapa välfungerande infrastruktur och förutsättningar för företag att etablera sig. Vi behöver också anlägga parker och bevara naturområden. Detta samtidigt som vi ska värna de ekologiska värdena, så som lokal och miljövänlig produktion av livsmedel, bevarande av artrikedom bland växter och djur, samt alla nyttor som naturen kan tillgodose oss, så kallade ekosystemtjänster.

Vi ska därför driva på frågan både på nationell och lokal nivå och samarbete borde vara en självklarhet. Nationellt behöver vi fortsätta lyfta frågan och skapa goda förutsättningar för bönder att bedriva sin produktion. Det ska helt enkelt löna sig att bruka jordbruksmarken istället för att sälja den i exploateringssyfte. På lokal nivå, i regioner och kommuner ser problemen liknande ut i många fall och här är erfarenhetsutbyte en viktig faktor i utvecklingen.

För Centerpartiet är det viktigt att vi stärker samverkan och ökar förståelsen kring arbetet med en hållbar markanvändning och livsmedelsförsörjning på flera olika plan. I samband med det behöver vi även synliggöra marken och dess användningsområden genom att utreda dess värde.

Det finns många fördelar med en bra överblick av marken och dess egenskaper. Framförallt kan vi genom välgrundade analyser visa på var det passar bra med nyetableringar av exempelvis nya enstaka villor, bostadsområden eller logistikcentrum. Men också för att identifiera vilka områden där det inte ska bebyggas, där livsmedelsproduktionen och de ekologiska värdena får ta sin plats.

Helena Vilhelmsson, (C) Riksdagsledamot

Linda Larsson, (C) Kommunalråd i Örebro

Torbjörn Ahlin, (C) Regionråd i Örebro