Utredning om teckenspråkig förskola

Örebro kommun står inför ett vägval för hur man ska bedriva förskola för barn med rätt till teckenspråk. En utredning har tagits fram i syfte att klargöra kommunens uppdrag och visa på möjliga vägar framåt.

För att värna döva och hörselskadades rätt till det svenska teckenspråket har Örebro kommun sedan tidigare gett Förskolan Klöverängen ett utökat uppdrag i flerspråkighet med svenskt teckenspråk som grund. Det har visat sig att platserna på Klöverängen inte räcker till och vårdnadshavare och intresseorganisationer uttrycker besvikelse över hur Örebro kommun prioriterar och bedriver undervisningen. Med anledning av det har Programområdet gjort en utredning ”Teckenspråkig förskola i Örebro kommun. En juridisk sammanställning och tolkning av rådande bestämmelser”.

Syftet med utredningen har varit att klargöra vad Örebro kommuns uppdrag är när det gäller förskola för barn i behov av teckenspråk. Utredningen fokuserar alltså inte bara på Klöverängens förskola, utan på hur väl Örebro kommun uppfyller uppdraget generellt.

För att kunna ta emot alla barn med behov av teckenspråk på en förskola som i tillräcklig omfattning också kan uppfylla kraven behöver en förändring ske enligt utredningen. Vägen framåt innebär dock inte per automatik att öppna upp för alla barn på just Klöverängen, utan att titta på andra lösningar. Det innebär vidare en översyn av lokal- och personal tillgång. Väljer man däremot Klöverängen som den primära förskolan med inriktning på teckenspråk även fortsättningsvis behöver deras uppdrag förändras.

- Att förbättra möjligheten till språkutveckling för barn med rätt till teckenspråk är en av våra prioriteringar i budgeten för 2021. Den här utredningen kommer hjälpa oss i vårt arbete för att nå dit, säger Elisabeth Malmqvist (C), presidieledamot programnämnd Barn och Utbildning