AGERA FÖR FUNKTIONSNEDSATTA

Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning är en extra utsatt grupp när det gäller sexuella trakasserier, sexuellt våld och övergrepp, samtidigt som det är ett mycket osynliggjort område. Förutom att våld förekommer i nära parrelationer finns det redogörelser från kvinnor med funktionsnedsättning som utsatts för kränkningar av professionella de befinner sig i en beroendeställning till.

På grund av myter och normer är det inte ovanligt att inte bli trodd vid upplevd kränkning och övergrepp, framför allt i de fall då förövaren också har en intellektuell funktionsnedsättning.
Ytterligare en viktig aspekt är svårigheterna för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning att söka och erhålla samhällets stöd vid våldsutsatthet. Kanske är förövaren den person som är satt att hjälpa kvinnan med myndighetskontakter? Kanske finns det inte anpassad information för kvinnan att ta del utav? Det är viktigt att alla våldsutsatta, oberoende funktionsnedsättning, ges samma möjligheter att ta del av samhällets stöd- och skyddsåtgärder. Detta oavsett det handlar om stödsamtal, hjälp med anmälan eller ett skyddat boende som anpassats efter funktionsnedsättningen.

En aktuell rapport från Folkhälsomyndigheten (2020) påvisar en, om än förekommande men bristfällig, sex- och samlevnadsundervisning inom den anpassade grund- och gymnasieskolan. Av de tillfrågade unga som har växt upp i ett annat land än Sverige var det många som inte fått någon upplysning alls. Alternativet till upplysning blir i stället nätet och pornografi enligt de tillfrågade. Ytterligare en aspekt som rapporten pekar på är svårigheterna för unga med intellektuell funktionsnedsättning att komma ut som HBTQI-personer på grund utav den starka heteronormativa syn som föreligger i fråga om denna målgrupp. Även hedersrelaterat förtryck nämns i rapporten men det framhålls att det är ett område i stort behov av mer forskning.

Därför menar Centerkvinnorna i Örebro Län att vi behöver ett ökat fokus på bättre förebyggande åtgärder och kunskapsspridning om den särskilda utsatthet för våld och sexuella övergrepp som förekommer bland kvinnor med funktionsnedsättning. Vi behöver fler hälsofrämjande insatser som berör sexualitet för målgruppen. Dessutom behöver vi utreda förekomsten av skyddade boenden anpassade för målgruppen och vad som krävs för att skapa fler tillgängliga boenden som är anpassade för de våldsutsattas individuella behov samt målgruppsanpassat informationsmaterial gällande samhällets befintliga stödinsatser.

Förutom att våld förekommer i nära parrelationer finns det redogörelser från kvinnor med funktionsnedsättning som utsatts för kränkningar av professionella de befinner sig i en beroendeställning till.

Tina Fingal Swens och Jessika Edetun Falk