Kommunen stärker förmågan till satsningar på ökad beredskap

Under dagens kommunstyrelse fattades ett historiskt beslut om att stärka kommunens förmåga till satsningar på ökad beredskap i kommunen. Det handlar om att ta ansvar och trygga kommuninvånarna i händelse av kris. Beslutet innebär att kommunen skapar ekonomiska förutsättningar för olika satsningar kopplat till beredskap. Det kan till exempel innebära satsningar på IT-säkerhet och inköp av konserver och torrvaror med lång hållbarhet, så kallad nödmat.

- Det är viktigt att kommunen har en krisberedskap för större oförutsedda händelser. Kommunens krisberedskap har successivt byggts upp och vi såg behoven av vissa saker under pandemin och nu ser vi ytterligare behov med anledning av kriget i Ukraina. En del av de här åtgärderna kommer vi ha användning av för att minska effekterna av en kris, och förhoppningen är att vi inte ska behöva använda de här sakerna i kris men de behöver finnas, säger John Johansson (S), ordförande i Kommunstyrelsen.

Det finns en begränsad lagring av mat i Sverige och inom kommunens verksamheter idag. Om det skulle bli en större och omfattande kris i vårt land så behöver kommunen ha en beredskap.

- Syftet med att kunna göra satsningar är att minska sårbarheten för örebroarna i händelse av kris som t ex längre strömavbrott eller andra händelser som påverkar leveranser till eller lagring av livsmedel i vår kommun. Efter dagens beslut om att avsätta medel som kan användas för beredskap, t ex inköp av nödmat har Örebro kommun nu en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning, vilket är mycket viktigt, säger Jimmy Nordengren (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen.

En satsning på IT-säkerhet är också en viktig beredskap. Idag är alla myndigheter beroende av digital infrastruktur och tjänster vilket medför en ökad sårbarhet och ställer högre krav på informations- och cybersäkerhet. Riskerna för att drabbas av cyberangrepp eller andra IT-incidenter har ökat i vårt samhälle. Riskerna kan dock minska genom olika åtgärder som bidrar till att stärka informations- och cybersäkerheten.

- Kommunen ansvarar för samhällsviktiga system och kritisk information som rör allt från vattenförsörjning till omsorgen av äldre. En ökad satsning på IT-säkerhet är nödvändig utifrån att det handlar om viktiga samhällstjänster för våra medborgare säger Håkan Stålbert (KD), ledamot i Kommunstyrelsen.

Satsningen innebär en förstärkning till kommunstyrelsen på 50 miljoner kronor som är möjlig tack vare ökade skatteintäkter till kommunen. En del av de pengarna kan finansiera exempelvis nödmat och IT-säkerhet. Resterande pengar kan användas till olika engångssatsningar i verksamheterna.

För mer information:

John Johansson (S), ordförande i Kommunstyrelsen
Telefon: 076-551 54 45

Jimmy Nordengren (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen
Telefon: 079-065 01 26

Håkan Stålbert (KD), ledamot i Kommunstyrelsen
Telefon: 076-722 92 49