Beslut om förändring av riktlinjer gällande avgiftsfri förskola

Det framgår av skollagen att barn från höstterminen det år de fyller 3 år ska erbjudas minst 525 timmar avgiftsfri förskola per år. Med nuvarande avgiftsregler betalar vårdnadshavare med barn som går maximalt 15 timmar i veckan och omfattas av allmän förskola ingen avgift under skolans terminer. Under skolans sommarlov betalar man efter ordinarie förskoletaxa. Då tanken med allmän förskola är att den ska vara helt avgiftsfri beslutade förskolenämnden idag om en riktlinjeförändring gällande avgiftsreglerna.

- Det är viktigt att alla barn oavsett föräldrarnas ekonomiska situation, ska kunna delta i förskolans pedagogiska verksamhet och därför beslutade vi idag om att ändra i kommunens riktlinjer för allmän förskola, säger Sara Dicksen (m), ordförande i förskolenämnden.

- Det här är ett viktigt beslut som bidrar till mer jämlika uppväxtvillkor. Ekonomi ska inte vara ett hinder för att alla våra barn får ta del av den viktiga verksamhet som förskolorna är, säger Unnur Tryggvadóttir Nordell (s), vice ordförande i förskolenämnden.

- Beslutet möjliggör för familjer att välja själva i högre grad eftersom de som har barn som endast är på förskolan 15 timmar kan anmäla att de vill avstå vistelse under skolans lov, vilket gör förskoleplatsen avgiftsfri under hela året, säger Maria Lindgren (c), ledamot i förskolenämnden.

Beslutet innebär att barn som omfattas av allmän förskola och endast vistas 15 timmar i veckan i förskolan under skolans terminer, ska kunna anmäla att avstå vistelse under skolans lov. Förskoleplatsen blir då avgiftsfri hela året. För barn som omfattas av allmän förskola och även vistas där under skolans lov utgår en avgift under skolans sommarlov. För byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskoleplacering krävs en anmälan. Byte från avgiftsbelagd till avgiftsfri förskoleplacering ska lämnas in en månad innan önskat byte. Byte från avgiftsfri till avgiftsbelagd förskoleplacering kan ske omgående och faktureras då i efterhand om vistelsetiden överstiger 15 timmar i veckan.

Vid frågor kontakta:

Ordförande Sara Dicksen (m) 076 551 64 51

Vice ordförande Unnur Tryggvadottir Nordell (s) 073 337 05 36

Ledamot Maria Lindgren (c) 073 –99 11 947