Våra lokalpolitiker vet faktiskt bäst

Sveriges kommuner och landsting står inför stora demografiska utmaningar framöver, där befolkningen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare än den yngre och äldre befolkningen. Detta har lett till att skatteutvecklingen ute i våra kommuner och landsting näst intill stagnerat, samtidigt som kostnaden för vård och service ökar.

En tumregel för en god ekonomisk hushållning i kommunsektorn är två procent i överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag sett till genomsnittet de senaste fem åren. Något få landsting och regioner lyckas nå upp till, inte heller Örebro. Det förefaller sig således högst oskäligt att kommunerna och landstingen ska behöva lägga otaliga resurser på att söka och administrera ineffektiva riktade statsbidrag. Från att de riktade statsbidragen stod för en lika stor del som de generella 2013 står de nu för en 30 procent större andel. Något som väntas öka trots att regeringen haft insikt i dess problematik. När kommunala tjänstemän måste sitta och söka bidrag hos statliga tjänstemän förstår vi att systemet måste effektiviseras!

Kortsiktiga bidrag som begränsar hållbarhetstänket och som begränsar våra förtroendevalda politikers befogenheter och i stället låter staten styra verksamheten i våra kommuner och landsting är inte den decentraliserade och demokratiska lösning på skatteutvecklingen som vi i Centerpartiet vill se. Vi tror på våra lokala politiker, på att de besitter den kompetens som krävs för att veta vart pengarna gör mest nytta. Kortsiktiga riktade statsbidrag tar inte hänsyn till våra kommuners olika förutsättningar, det gör de generella bidragen. Problematik som SKL, Sveriges kommuner och landsting också belyst i sin senaste ekonomirapport.

Det är just därför som vi i vår budget vill öka de generella statsbidragen med 7 miljarder samtidigt som vi skär ned på de riktade med 6,6 miljarder, jämfört med regeringen. Det kommer minska det administrativa resursslöseriet samtidigt som att det kommer säkerställa att makten stannar hos våra lokala politiker och förtroendevalda som faktiskt vet bäst vart resurserna behövs.
Det kallas frihet, att kunna påverka lokalt.


Xerxes Åkerfeldt Distriktsordförande CUF Örebro