Sjukvård ska var nära i tid och rum

Centerpartiet vill ha en nära sjukvård. Att patienten ska ha tillgång till en sjukvård som är nära, både i tid och rum.

Många har noterat att det råder viss turbulens kring kirurgklinikens verksamhet vid Lindesbergs lasarett. I Centerpartiet är vi måna om att alla tre sjukhusen i Region Örebro län ska fungera väl. Alla tre sjukhusen är nödvändiga för att vi ska ha en fungerande närsjukvård värd namnet. Detta är en förutsättning för en jämlik sjukvård i hela länet. Det handlar om gränssnittet mellan vårdcentralerna och sjukhusen, om den sjukvård som ska finnas nära medborgarna. Vi har t ex sjukhusens medicinkliniker. Länsinvånaren ska veta att på ett närbeläget sjukhus kan man få hjälp. Patienter med sviktande hälsa måste kunna räkna med att vården finns nära.

Detta ska kombineras med att kliniker som har uppdraget att utföra stora volymer av operationer behöver organiseras som länskliniker. Så är fallet med kirurgen och ortopeden i Region Örebro län. Tanken med länsklinikerna är att de ska arbeta så att patienten får kortare väntetid inför operation och att de som utför operationen har god vana av just den typen av ingrepp. Detta sker genom att de tre sjukhusen specialiserar sig på olika typer av ingrepp. Ortopeden i vår region har varit framgångsrik med detta. Köerna för länsinvånarna som väntar på operation har minimerats. Lindesbergs lasarett är i högsta grad delaktigt i detta. Ortopedverksamheten i Lindesberg är en förebild för andra. Samma effekt har inte uppnåtts beträffande länskliniken för kirurgi. Här efterfrågar vi ett ledarskap från den politiska majoriteten (S, V, MP) i regionen som visar hur man tänker sig uppnå ett flöde i verksamheten som leder till att operationsköerna kapas. Vi ser också att det finns behov av ett ledarskap som gör att kirurgverksamheten i Lindesberg känner delaktighet i sitt uppdrag inom länskliniken i stället för den oro som uppenbarligen råder. Det som har uppnåtts inom ortopedin måste gå att uppnå inom kirurgin.

Det ska också sägas att ett av de bästa sätten att garantera de mindre sjukhusen en framtid i en successivt alltmer specialiserad sjukvård är att ge dem tydliga uppdrag gällande planerade operationer. Centerpartiet hävdar att regionens alla tre sjukhus ska vara akutsjukhus, att även Lindesberg ska ha en god akutverksamhet dygnet runt. Nattakuten ska vara mer än en jourvårdcentral med nattöppet. Våren 2016 var det aktuellt att slopa akutöppet på Lindesbergs lasarett. Tack vare agerande från Centerpartiet i Regionstyrelsen förhindrades detta.
Länsinvånarna är förtjänta av en nära sjukvård, även på natten.

Helena Vilhelmsson Centerpartiet, distriktsordförande
Torbjörn Ahlin Centerpartiet, oppositionsråd Region Örebro län