Utanförskapet växer med regeringens politik

”Alla som kan jobba ska jobba” skrev regeringen i sin budgetproposition. Men vad händer med de som inte kan eller får jobba? Ansökningar om sjukersättning avslås enligt en sorts ”löpande band princip”. Regeringen försöker få ned sjuktalen genom att neka människor ersättning. Det är inte bara oansvarigt – det är omänskligt.

Idag finns dem som är för sjuka för att arbeta enligt läkaren, för friska för att få sjukersättning enligt försäkringskassan, men inte är arbetsföra enligt arbetsförmedlingen. Dessa människor glömmer regeringen bort. De lämnas i utanförskap trots att de skulle kunna arbeta utifrån sina specifika förutsättningar.

Försäkringskassan avslår ansökningar om sjukersättning för att minska sjuktalen. Avslagen ligger nu på den högsta nivån sedan 2009. De som överklagar besluten får vänta i ett halvår utan ersättning. Hur många klarar ett halvår utan inkomst?

Försäkringskassan har regeringens uppdrag att minska kostnaderna för sjukskrivningarna. Läkarnas sjukintyg ifrågasätts och följden blir att patienter nekas ersättning på tveksamma grunder. Ofta handlar det om psykisk ohälsa. Att avslå ansökningar på tveksamma grunder är omänskligt, i synnerhet när det gäller ofta svårdefinierad psykisk ohälsa. Enligt Inspektionen för socialförsäkring, ISF, brister försäkringskassan i bedömningarna i rehabiliteringsprocessen.

Istället för att fånga människor med sjukdom och nedsatt arbetsförmåga i utanförskap, borde samhällets roll vara att hjälpa sina medborgare till jobb och egen försörjning. Därför vill Centerpartiet se en förstärkt rehabilitering med tidiga insatser, täta uppföljningar och avstämningar mellan den sjukskrivna, arbetsgivaren, försäkringskassan och läkaren. Det är nyckeln till att börja jobba igen.

Centerpartiet vill se en kortare första sjukskrivningstid, fler deltids- än heltidssjukskrivningar och större flexibilitet vid återgång i arbete. Arbetsförmågan kan variera från vecka till vecka beroende på sjukdom. Det är inte sjukskrivningen som gör oss friska, det är behandlingen! Det viktiga är att bryta, eller helst aldrig hamna i isolering.

Centerpartiet föreslår även ett återinförande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, eftersom det är viktigt att människor inte lämnas utan kontakt. Då den bortre gränsen nås prövas den sjukskrivna mot arbetsmarknaden för att finna arbete i lämplig omfattning. Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta alls ska ha rätt till ersättning, vård och rehabilitering.

Vi måste göra allt för att bryta utanförskapet som gör att Sverige slits isär! Det är bättre att komma in med en fot på arbetsmarknaden än att stå med båda utanför.


Solveig Zander, riksdagsledamot (C)
Helena Vilhelmsson, riksdagskandidat (C)