Utrota grusvägarna!

Staten och Region Örebro län måste ta ett ökat ansvar för det finmaskiga vägnätet i Örebro län. Centerpartiet vill utrota grusvägarna i länet.

För att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas behöver vi en fungerande infrastruktur för att kunna ta oss fram. Transportsystemet måste vara robust och pålitligt. Där är vägar en central och mycket viktig del. Centerpartiet anser att mer resurser måste satsas på det finmaskiga vägnätet. Detta behövs för att öka hållbarheten i vårt samhälle. Allt fler har kommit till insikten att vi behöver mer av cirkulär ekonomi, vilket innebär att de gröna näringarna får en allt större betydelse för att vi ska kunna leva på ett sätt där vi brukar naturens resurser utan att förbruka. Därför behövs en infrastruktur som gör det möjligt för de gröna näringarna att verka och för att det nödvändiga samspelet mellan stad och land ska fungera. Och självklart ska det vara möjligt för individer och familjer att välja att bygga och bo var de vill. Det statliga vägnätet består inte bara av europavägar och nationella leder. Staten har också ansvaret för en betydande del av det finmaskiga vägnätet. Totalt omfattar det statliga vägnätet mer än 10 000 mil.

Genom den s.k. Länstransportplanen disponerar Region Örebro län drygt 1 miljard kr för perioden 2018-2029. Centerpartiet har markerat att vi vill förstärka anslaget till mindre länsvägar med 45 miljoner, jämfört med andra partier. Många länsvägar utgörs av grusvägar i uselt skick. Ett klassiskt exempel är väg 850/851, som går genom delar av Lindesbergs kommun. Ett annat uppmärksammat fall utgör av väg 531 på gränsen mellan Lekeberg och Kumla.

Utifrån en studie inom Trafikverket finns nu diskussion om att överföra en femtedel av det statliga vägnätet till enskilda väghållare. Centerpartiet ställer sig starkt avvisande till detta. En stor risk med den pågående diskussionen är att staten skulle styra om medel från det finmaskiga vägnätet till andra projekt.

Det enskilda vägnätet i landet består redan idag av 43 000 mil, där det till största delen är vägsamfälligheter som ansvarar för driften. Detta uppdrag är tillräckligt stort och ska inte belastas av att staten överför statliga länsvägar till det enskilda vägnätet.

De enskilda vägarna är mycket betydelsefulla ur ett godstransportperspektiv. Det är viktigt att de enskilda vägarna ges förutsättningar att klara av att rusta sig inför införandet av 74-tonslastbilar på de svenska vägnäten, till förmån bland annat för en väl fungerande konkurrenssituation för svensk skogsindustri och för övriga råvarutransporter.

Centerpartiet medverkade i alliansregeringen till ett kraftigt ökat stöd till de enskilda vägarna och anser att de enskilda vägarna ska fortsatt främjas. Centerpartiet har därför föreslagit att underhållet av enskilda vägar förstärks med 300 miljoner kronor i hela landet under kommande tre år i syfte att kunna genomföra nödvändiga bärighetssatsningar och reinvesteringar för ett robust vägnät.

Centerpartiets ambition är att utrota grusvägarna genom beläggning, inte att staten ska frånhända sig ansvaret för det finmaskiga vägnätet


Helena Vilhelmsson Charlotte Edberger Jangdin
Torbjörn Ahlin
Lars-Göran Zetterlund