Öka de äldres inflytande

Nu för tiden är det många seniorer som fortsätter att arbeta och är aktiva i olika sociala sammanhang. Fler än någonsin tidigare. Trots det känner många äldre en oro. Oron kan handla om ekonomisk utsatthet, bristande kvalitet i sjukvård och äldreomsorg, brister i pensions- och skattesystem, svårigheter att finna lämplig bostad, med mera.

Våra äldre medborgares hela livssituation, möjligheter till inflytande, att kunna få ett långt och aktivt liv måste få större utrymme i politiken. Centerpartiet har därför startat ett seniornätverk som kommer att bli en viktig opinionsbildare för partiet i seniora frågor. Det behövs fler beslutsfattare med kunskap om äldres livssituation. I riksdagen skulle det behövas 68 riksdagsledamöter över 65 år för att återspegla andelen seniorer i befolkningen. I dag är det 17.

I dag lever vi längre och vi är i regel friskare, så det finns all anledning att ta tillvara äldres yrkeskunnande. Därför borde pensionsåldern höjas. En förändrad arbetsrätt skulle också bidra till att fler vågar byta yrke på äldre dagar. Alliansregeringens stimulanspolitik för att fler ska kunna arbeta längre måste få en fortsättning. Vi anser att ett nationellt hälsovårdsprogram för äldre skall iscensättas där det tydligt anges vad som ska göras och i vilka åldersintervall. Det kan handla om allt ifrån vaccinationer, kost, motion och anpassning av hemmiljön. I kombination med äldrevårdscentraler som riktas mot äldre inom primärvården skulle äldrevården förbättras markant.

Rätten att få välja mer själv när du blir äldre måste öka. Du måste känna delaktighet i vem som ska hjälpa dig med dina dagliga sysslor och omvårdnad. Lagen om valfrihet måste lagfästas. 200 av landets kommuner tillåter valfrihet medan 90 inte gör det. Vi vill också lagstifta om en omsorgsmodell som innebär att kommunens biståndsbedömare fattar beslut om antalet timmar i hemtjänst den äldre är berättigad till, men att den äldre själv får bestämma servicens innehåll. Från 85 år fyllda förespråkar vi en garanti med rätt att få flytta till trygghetsboende/särskilt boende. Äldrevården måste också bli mer sammanhållen utan murar mellan kommuner och landsting/regioner.

Vissa pensionärer har en god inkomst medan allt för många, i synnerhet kvinnor, tvingas leva på låg garantipensionsnivå. Vi vill både höja den lägsta pensionen, och sänka skatten på pensionsinkomst ytterligare. Synen på äldre måste förändras. Unga, medelålders och äldre med olika erfarenheter och kompetenser, vi behövs alla i dagens och framtidens samhälle. Generationsklyvning med fördomar om äldre, eftersatt äldreomsorg och åldersdiskriminering måste bekämpas. Äldre har rätt till delaktighet i samhället och ska ha goda levnadsvillkor. I den andan kommer Centerpartiets seniornätverk att arbeta!


Solveig Zander riksdagsledamot,
ordförande Centerpartiets seniornätverk

Helena Vilhelmsson Centerpartiet, riksdagskandidat

Torbjörn Ahlin Centerpartiet, oppositionsråd Region Örebro Län

Börje Gustafsson riksdagskandidat, Centerpartiets seniornätverk Örebro län

Christina Pettersson Centerpartiets seniornätverk Örebro län