Äldreutmaning ställer stora krav på omsorgen

Vi blir äldre och äldre. Eller rättare sagt andelen personer över 80 år ökar. Detta gäller oss i Örebro län - liksom befolkningen i hela Sverige. Orsaken är att den genomsnittliga livslängden ökar, och att de stora barnkullarna födda på 1940-talet snart passerar 80-årsstrecket.

Den demografiska förändringen kommer att ställa stora krav på sjukvården. Sjuk kan man bli närsomhelst, men behovet av sjukvård ökar i regel med stigande ålder. Det blir vanligare att man åker på flera sjukdomar. Det kan handla om blodtrycksproblem, dåliga kolesterolvärden, diabetes, nedsatt rörlighet etc. Dessutom kan exempelvis minnesstörningar tillstöta.

Centerpartiet i länet gick till val på att utveckla sjukvården för äldre, inte minst inom den nära sjukvården, på vårdcentralerna. Vi såg att de nystartade äldrevårdsenheterna i Lindesberg och Kumla inneburit lyckade satsningar. Centerpartiet vill se liknande mottagningar i alla länets kommuner. Den nya politiska majoriteten (C, S, KD) i Region Örebro län har tagit sikte på att i nästa steg ska det startas äldrevårdsenheter i resterande länsdelar, dvs västra länsdelen och Örebro/Lekeberg.

Vi vill också utveckla mobila team som i samverkan med äldrevårdsenheterna kan uppsöka de mest sjuka äldre i deras hem, för att göra det möjligt, för dem som så önskar, att bo kvar längre hemma trots bristande hälsa.

I några kommuner är regionens fastighetsbolag Länsgården inblandad i projekt för att bygga äldreboenden i anslutning till ortens vårdcentral. Vi menar att dessa lösningar, med boende nära primärvården, är i linje med våra idéer om en bättre och nära vård för våra mest sjuka äldre.

Naturligtvis innebär inte äldreutmaningen att det räcker med äldrevårdsenheter i primärvården och mobila team. Vi måste också utveckla geriatriken vid våra sjukhus. Vi vill även ha ett särskilt spår för de äldre på akuten. Det är angeläget att göra det förebyggande folkhälsoarbetet effektivt. Det är bra både för individens livskvalitet och samhällsekonomin.

Till sjukvårdens utmaningar framöver hör ekonomin. Det är att konstatera att vi behöver en tillväxt i samhällsekonomin som genererar de skatteintäkter som behövs för att finansiera välfärden. Ett företagsammare Örebro län behövs även för våra äldres skull.

Torbjörn Ahlin
Regionråd Örebro län