EU:s betydelse för Europa

EU:s betydelse för medlemsländerna kan inte överdrivas och inte bara medlemsländers utan hela Europas. Sveriges politiska partier närmast underbjuder varandra beträffande vikten av att lösa stora gränsöverskridande frågor tillsammans.

Sorgligt är vad det är att lyssna till partiledardebatter och många intervjuer. Ofta diskuteras utifrån påståenden om vad andra partier tycker och hur skadliga effekterna skulle bli om motståndaren fick igenom sina förslag. Alltför lite tid ägnas åt att presentera egna ställningstaganden i principiella och för hela Europa avgörande frågor.

Den viktigaste ursprungsgrunden för EU:s tillkomst var att öka möjligheterna att bevara freden – de två världskrigen var ett starkt motiv för denna strävan. Tanken var, och den äger fortfarande sin riktighet, att samarbetande parter med ömsesidig nytta av samarbetet inte går i krig med varandra. Många talar i dag om den försämrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde, vilket borde öka strävandena till vidgat samarbete på olika områden.
Bland annat borde EU satsa stort på förbättrade relationer med Ryssland. Det duger inte att bara tala om Rysslands/Putins opålitlighet, inte ens om alla partiföreträdare i Sverige oreflekterat tuggar samma tes. Jag bortser inte från vad som hänt med Krim och de oroligheter som är ett faktum i Ukraina, men det viktigaste borde vara att motverka liknande händelser i framtiden.

Senast den 10 maj kunde vi följa en presskonferens där fyra borgerliga partier förklarar varför de nu lämnar försvarsberedningen som skall lämna sitt slutbetänkande den 14 maj. Den aktuella ekonomiska situationen i Sverige beträffande det militära försvaret är enligt ÖB att det fattas cirka 20 miljarder för att förverkliga redan fattade beslut, beslut som de allra flesta partierna står bakom. Utöver detta har riksdagen beslutat att Sverige ska beställa det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot för att stärka Sveriges försvar. Kostnaderna som redovisades i samband med beslutet var 12,1 miljarder kronor, men hur finansieringen ska gå till redovisades inte i riksdagsbeslutet. Enligt en genomförd internrevision inom Försvarets materielverk blir sannolikt de verkliga kostnaderna under systemets användningstid tre till fyra gånger högre. Det är ingen omöjlig uppgift att förstå att regeringen som varje år till riksdagen ska lämna budgetförslag känner tveksamhet inför att skriva i sten att det militära försvaret 2025 ska kosta 84 miljarder, vilket utgör 1,5 procent av BNP. Vad får det för effekt på möjligheterna att slå vakt om välfärden i stort med vård, skola och omsorg parat med alla utlovade skattesänkningar?

I dag står den svenska kronan så lågt i värde, jämfört med en rad andra valutor, att till och med näringslivsföreträdare börjat klaga, trots att de exporterar som aldrig förr. Långsiktigt behövs en över tid stabilare svensk valuta. Detta kommer inte Sverige att klara på egen hand. Därför borde en viktig fråga när det gäller vårt framtida förhållande till EU vara om vi ändå inte måste ta nästa kliv och införa euron som vår valuta. Det är i alla fall min övertygelse. Tyvärr verkar de flesta politiska företrädare i Sverige vara livrädda för att ens diskutera frågan.
När det gäller den internationella handeln, som är så avgörande för Sveriges framtid är EU en grundläggande förutsättning. Både när det handlar om export och import är det så. Den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU är en grundbult. EU, med sina drygt 500 miljoner invånare, utgör en spelare med makt på världsmarknaden. Sverige som enskild stat har på intet sätt möjlighet att uppnå samma ekonomiska resultat i förhandlingar med USA, Kina, Indien eller för den delen Ryssland som EU har.

En för Sverige och hela EU avgörande fråga är hur man inom EU lyckas hantera flyktingmottagandet. Människor som av olika skäl saknar överlevnadsmöjligheter i sitt hemland flyr för sina liv. Hur många det är/blir bestäms inte av EU eller enskilda länder. En solidarisk ansvarsfördelning mellan EU:s länder måste vara en av de allra viktigaste framtidsfrågorna. Det handlar både om hur många varje land ska ta emot men också att lära av varandra hur en effektiv och human integrationspolitik kan bedrivas.

Anders Svärd
Centerpartiet, Kumla