Med utsikt och insikter från Hardemo

Större delen av mitt liv har jag bott på en liten släktgård i Hardemo. Omgiven av spannmåls- och oljeväxtodling, mjölk- och köttproduktion med tillhörande naturbeten samt skogsbruk, påstår jag mig ha några fundamentala insikter om nyttan av dessa verksamheter.

Det är lätt att se vad som produceras runt omkring oss: närodlade, högkvalitativa, och säkra vegetabiliska och animaliska livsmedel, öppna landskap, fossilfri energi, biologisk mångfald.

Att ge den animaliska produktionen i vårt land skulden för växthuseffekten synes mig magstarkt. Klimatförändringarna genom växthuseffekten beskriver en kurva som börjar ta höjd efter industrialismens början - efter det att användningen av fossila bränslen tog fart. Människan har sedan hon blev bofast hållit sig med husdjur. Slutsats: Det är de fossila bränslena som måste fasas ut för klimatets skull.

Animalieproduktionen kritiseras för att fler människor skulle kunna försörjas om jordbruksmarken uteslutande användes till produktion av vegetabilisk människoföda. Detta är naturligtvis struntprat. Vallodling underlättar en god växtföljd. Om vi blickar runt i vårt län ser vi stora arealer som inte lämpar sig för annat än vallodling. Sen har vi många naturbeten som näppeligen låter sig uppodlas. Alternativet här är snarast beskogning.

Många av ”vegantrendens” företrädare ställer också krav på mer ekologisk inriktning av jordbruket. Min enkla fråga är, hur detta ska kunna genomföras i större skala med en mycket begränsad tillgång till naturgödsel. Förklara det för mig, den som kan.

Sen är det viktigt att till exempel skilja på olika former av djurhållning. Vår styrka i Sverige ligger i ett gott djurskydd, som beror på en etablerad attityd bland våra djurbönder och på en stark djurskyddslagstiftning. Den storskaliga köttuppfödningen i ”feed-lots”, trånga fållor, i USA och Brasilien är helt förkastlig. Den ska inte ligga den svenska djurhållningen till last.

Det är viktigt för hela samhället att ta vara på de möjligheter som de gröna näringarna innebär. Den politiska majoriteten i Region Örebro län har numera den insikten. De gröna näringarna är ett viktigt spår i den regionala utvecklingsstrategin, där vi ser hela kedjan från jord till bord.

TORBJÖRN AHLIN Regionråd Örebro län