Genom social ekonomi låter vi alla få växa

Somliga personer har svårare än andra att komma in i arbetslivet. Det kan bero på funktionshinder, missbruk, kriminell belastning, avbruten utbildning.

Här kommer arbetet med vad vi kallar social ekonomi in, något som vi i Region Örebro län har politiskt ansvar för. Syftet med den sociala ekonomin är att skapa en bra värld för fler människor.

Vägen tillbaka till arbets- och samhällsgemenskapen går ofta genom den kooperativa företagsformen. I vårt län finns ett antal ekonomiska föreningar som skapar vettig sysselsättning åt personer som av olika skäl haft svårt att få jobb. Föreningarna benämns ofta sociala företag. Ett exempel är re:form, där tidigare kriminella och missbrukare funnit en väg tillbaka som goda samhällsmedborgare. Ett annat fall är Miljövårdscentrum, som har sin verksamhet på Rosängen i Örebro. Där arbetar många personer med funktionshinder. Här handlar det om konferensverksamhet, restaurang och trädgårdsodling.

De sociala företagen drivs på affärsmässiga grunder under eget ansvar, men kan precis som andra företag söka olika stöd för att anställa personal.

Sociala företag kan se olika ut. Det kan handla om kyrkor och föreningar som på mer eller mindre ideell grund bedriver second hand-försäljning, där avkastningen går till biståndsverksamhet.

Den här verksamheten har ett tydligt hållbarhetspektiv, som inte är ovanligt inom den sociala ekonomin. Det handlar om att återbruka i stället för att förbruka. Den sociala ekonomin blir också en cirkulär ekonomi.

Social ekonomi bygger på att folk går samman, att människor samverkar. Ett exempel där samhället kunnat gå in och förstärka är de så kallade Liederprojekten, som i många fall gjort stor nytta på landsbygden. Här har ofta bygdeföreningar varit inblandade. I Järnboås gick lokalbefolkningen samman i projektet Järnkraft, vilket innebar att lokalsamhället stärktes upp och bland annat startades en mack och en butik. Framtidstron ökade.

Vår ekonomi och sociala sammanhållning fungerar bäst när det finns utrymme för olika typer av företag. Därför har Region Örebro län valt att stötta de sociala företagen. Så skapar vi ett samhälle där alla får växa.

TORBJÖRN AHLIN Regionråd Örebro län