Ett oliberalt agerande från (L)

Birgitta Borg (L) och Willhelm Sundman (L) understryker i NA den 24 mars vikten av att satsa på folkbildning. I artikeln pekar de på den ojämlika tillgången till studiecirklar i länet och apostroferar i sammanhanget Centerpartiet.

För det första vill jag instämma i Borgs och Sundmans bild av folkbildningens betydelse för vår liberala demokrati. Jag gläds åt att de ser Region Örebro läns centrala roll i sammanhanget. I regionens fullmäktige är det nämligen vanligt förekommande att det från ledande L-håll hävdas att regionen har en säger en kärnuppgift, sjukvård. Jag välkomnar Borg och Sundman in i skaran som ser folkbildningens välsignelse.
För det andra blir jag litet fundersam när jag fortsätter att reflektera över hur L agerat i regionen på senare tid.

Som Borg och Sundman mycket riktigt påpekar utgör folkhögskolorna en av folkbildningens huvuddelar. När det nyligen skulle beslutas om det mobilitetsstöd som gör det möjligt för våra länsbor att välja utbildning utanför länet så yrkade Sundman "att regionala tillväxtnämnden får i uppdrag att ge förslag på ett avskaffande av mobilitetsstödet till folkhögskolor utanför Örebro län".
Detta var ett mycket oliberalt och valfrihetsfientligt förslag som fick stöd från SD och M men tack och lov röstades ner.
I Centerpartiet ser vi också studieförbunden som en viktig aktör. Studieförbunden är tillsammans den största arrangören av kulturarrangemang. Genom studieförbundens verksamhet med både studiecirklar och kulturprogram finns det ett "finmaskigt vägnät" inom den kulturella infrastrukturen. För att få del av regionens stöd till det enskilda studieförbundet krävs regional spridning av verksamheten. Sedan håller jag med Borg och Sundman om att vi bör stödja en mer jämlik spridning av verksamheten.
Då jag haft förmånen att lotsa regionens nya kulturplan från förarbetena i Kulturnämnden fram till och med beslut i Regionfullmäktige och därvid fått uppslutning av samtliga partier, vill jag påtala för Borg och Sundman vad som gäller framöver: I regionens uppdrag ingår tydligt att verka för kulturens och folkbildningens spridning i hela länet. Och här är det av största vikt att samverka med det lokala civila samhället. Här utgör studieförbunden en av länkarna mellan lokalt och regionalt.

Torbjörn Ahlin
Centerpartiet, regionråd Region Örebro län