Mobila team för trygghet i äldreomsorgen

Livskvalitén ökar och insatserna kan på så sätt hållas nere. En bibehållen livskvalité är för mig oerhört viktigt. Men det kan tyvärr finnas brister som måste åtgärdas. Våra äldre kan ibland hamna mellan stolarna i olika system. Detta är synnerligen olyckligt.

Då får de inte den trygga och sammanhållna vård och omsorg som behövs. Det här vill vi i Centerpartiet ändra på.

Centerpartiet vill att de som är äldre och även de som är svårt sjuka ska kunna vårdas i hemmet så långt det är möjligt. De flesta känner trygghet i sin invanda miljö, och möjligheten att vården kan utföras i hemmet för den som har behov, är en stark trygghetsfaktor. Ett sätt att verkställa detta är att det införs mobila team med bland annat läkare och sjuksköterskor. Teamet blir då ett komplement till den ovärderliga hemtjänsten.

När det gäller hälsan hos våra äldre, så har vi idag kunskap om hur vi kan förbättra deras livskvalité. Problemet är att det saknas en nationell samordning inom det här området. Därför arbetar Centerpartiet på nationell nivå med att införa ett äldrehälsovårdsprogram.

Förebyggande åtgärder är alltid bättre att genomföra än att bota det som redan är sjukt. Det skulle hjälpa till med att arbeta mer förebyggande och på så sätt få ännu fler positiva effekter. Ett bra förebyggande arbete kan ge fler äldre en ökad livskvalitet och bättre hälsa och kan dessutom ge stora samhällsvinster.

Lekebergs kommun har en stark befolkningstillväxt och den målgrupp som framhävs är de äldre. Samtidigt som vård- och omsorgsbehovet ökar, visar prognoserna att det kommer finnas minskat antal personer som kan utföra insatserna. Därför behöver vi förbereda oss på de förändringar som kommer, men också att arbeta proaktivt inför fortlöpande utmaningar.

Målet med det strategiska arbetet är att medborgare som är eller kommer vara i behov av förvaltningens vård och omsorg ska få god och trygg vård, utökad livskvalitet samt bli stärkta i sin självständighet.

Analyserna visar på att vi har en rad utmaningar som nämnd och förvaltning kommer att möta i framtiden. Hösten 2019 fick förvaltningen i uppdrag av socialnämnd att ta fram handlingsplan för Framtidens socialnämnd. Syftet med handlingsplanen är att ha en strategisk riktning för socialnämnd och socialförvaltning i arbetet mot att möta framtidens välfärdsutmaningar.

Vårt mål är att öka livskvalitén, ge god omsorg och skapa trygghet, samt stärka självständigheten. Arbetet ska utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt verka förebyggande och främjande för att det ökande vård- och omsorgsbehovet ska minska. Planen för arbetet gäller mellan åren 2020-2023, och uppföljning av insatserna och åtgärderna sker årligen.

Vi vill genom rätt förebyggande och främjande insatser stödja och vägleda individer att leva ett mer självständigt liv med god livskvalitet. Innan coronaviruset slog till startades det upp fler anhörigträffar, ett forum som öppnar upp för mycket delaktighet. När möjligheter ges kommer dessa träffar att fortsätta. Genom dialog får vi en ökad förståelse för behov och åldrande.

Coronaviruset har satt många käppar i hjulet för oss i vårt förebyggande arbete. Men jag kan stolt säga att i skrivande stund har vi inte haft några covid19-fall inom våra verksamheter och på våra boenden. Detta har också bidragit till att vi kunnat känna trygghet för våra äldre, och att vi kan arbeta vidare med de planer vi antagit, kommande år.

Annica Zetterholm (C)

Kommunalråd och ordförande i Socialnämnden Lekebergs kommun