En livskraftig region för alla

Vi vill vara en attraktiv och pulserande region för alla. Visst låter det som något att sträva efter? Det är faktiskt visionen för Örebro läns utvecklingsstrategi och det långsiktiga mål vi haft sedan 2018. Under 2021 gjorde vi en översyn av strategin och nu tar vi beslut i Regionfullmäktige.

Vi håller fast vid visionen och våra tre övergripande mål: stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet. De är mål som skapar en bättre tillvaro för människor i vårt län. Varje människa är rättighetsbärare vars värde ska betraktas som unikt och okränkbart. Det är en förutsättning för att alla ska ges likvärdiga chanser att utvecklas och vi ska få ett samhälle där vi tar hand om varandra.

Hela Örebro län ska vara attraktivt för våra invånare, inflyttare, näringsliv och investerare. För ett län med många grannar är det naturligt att vända sig utåt och självklart ser vi oss som en naturlig del av Stockholm Mälarregionen. Förbättrade kommunikationer med Oslo och södra Sverige är en förutsättning för ökat samarbete med resten av Europa. Arbetet med tågförbindelsen Oslo-Stockholm är särskilt viktig för vårt näringsliv och för oss länsbor för den fortsatta utvecklingen i hela vårt län.

Människor som mår bra och trivs med livet bidrar till samhällets utveckling. Det gör även vårt blomstrande näringsliv, vårt universitetssjukhus med sin högspecialiserade hälso- och sjukvård och Örebro universitetet med forskning i världsklass. En hög nivå på forskning och utbildning inom hälso- och sjukvården är väsentligt för att kontinuerligt hålla en hög kvalitet i vården. Från vård och omsorgsboendet till den mest avancerade vården på våra tre sjukhus: Karlskoga, Lindesberg och Örebro.
Hållbarhet är inte bara ett ord i tiden utan också en smart strategi. Redan idag har flera gröna innovationer skapat många arbetstillfällen i vårt län. Nu när vi höjer takten i omställningen för att möta klimatutmaningen behöver vi hitta cirkulära modeller för företagande. När vår syn på livet och världen förändras blir vi beredda att ändra både tankesätt och beteende. Örebro län har möjligheten att vara ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är att skapa en gemensam vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentlig förvaltning, universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning vi vill. Här prioriterar vi områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det finns också ett ökat fokus på digitalisering. Landsbygdernas betydelse lyfts mer i hela RUS. Tillagt är även viktiga delar som trygghetsfrågor, förstärkt krisberedskap och totalförsvar.

I RUS skriver vi ofta VI, för ingen kan göra dessa förflyttningar på egen hand. Och vi, ja det är alla organisationer som är med i arbetet för att nå målen. Vi kallar det för Partnerskapet för regional utveckling och det har ett särskilt ansvar för strategins genomförande både genom sina ordinarie uppdrag och i sin roll i partnerskapet, men det är många fler som bidrar och också räknas in i vårt vi.

Med respekt för varandras uppdrag och särart kan vi agera för att nå de gemensamma målen stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.

Tillsammans skapar vi en attraktiv och pulserande region.

Andreas Svahn (S)

Charlotta Englund (C)

Behcet Barsom (KD)

Irén Lejegren (S)