Interpellation

Angående kommunens arbetsmiljö

Under föregående mandatperiod arbetades det mycket med bl.a. arbetsmiljöfrågor på enheterna. Anledningen var att det under varje enhetschef på boendena och inom hemtjänsten fanns mellan 50 - 60 anställda samt vikarier.

Det finns ingen som har en rimlig chans att kunna vara chef för så många och samtidigt hinna med alla andra uppgifter som en chef ska genomföra. Till att börja med tillsattes samordnare på de ansvarsområdena. Dessa samordnare utför assistentarbete till enhetscheferna, men de ska inte genomföra vare sig utvecklingssamtal eller lönesamtal. Det ankommer enhetschefen att genomföra dessa.

Det tar mycket tid att vara en närvarande chef. Lekebergs kommun har haft tur att ha många bra chefer, men deras tid räcker inte till allt. Arbetsmiljön måste gälla alla våra anställda. Det kan bli dyrt att inte ta den på allvar. Därför antogs det redan i kommunfullmäktige 2014-02-27 riktlinjer som vi bör/ska följa. Följer vi inte de riktlinjer vi själva antagit, så finns inte heller behov av att anta dessa.

Citat ur policyn: ”Organisationen ska:
 vara ändamålsenlig utifrån uppdraget,
 vara kostnadseffektiv,
 stödja och underlätta mötet med medborgarna,
 ge medarbetare närhet till chef och överordnad,
 som målsättning inte överstiga 30 medarbetare.”
Slut citat.

Under föregående mandatperiod beslutades därför att anställa 2 enhetschefer på vardera boende samt inom hemtjänsten. Anställningsprocesser påbörjades och vi genomförde att på ett boende och inom hemtjänsten dubblerades chefskapet. Men vad hände sedan? Idag står vi åter med 1 chef på boenden och hemtjänsten. Så nu är arbetsmiljön i fara.

De frågor vi önskar svar på är:

  • När togs beslutet bort att det ska räcka med 1 enhetschef?
  • På vilket sätt ska arbetsmiljön bli hållbar inom stora grupper?
  • Finns det någon ny policy antagen med annan inriktning?

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

genom

Annica Zetterholm
Partiföreträdare