Handlingsprogram 2015-2018

Jobb och företagande

 • skapa jobb för ungdomar genom tidiga insatser och i samarbete med näringslivet
 • ge människor möjlighet att bo och arbeta i alla delar av kommunen
 • underlätta och är positiva till företagsetablering i alla delar av kommunen
 • tillsammans med näringslivet utveckla en gemensam marknadsföringsstrategi
 • behålla samarbetet mellan skola och näringsliv för att tillgodose företagens utbildningsbehov och skapa utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet, samt att skolan även intresserar barn och ungdomar för ett yrkesliv som entreprenörer och företagare
 • ge god kommunal service till ortens företag
 • använda Lagen om offentlig upphandling så att företag kan lämna anbud för att t ex öka upphandlingen av närproducerade livsmedel
 • förbättra villkoren för jobbskaparna så att de kan växa och anställa fler
 • satsa på nya arbetstillfällen inom de gröna näringarna
 • utveckla besöksnäringen och uppmuntra privata initiativ inom turistbranschen

 Miljö och klimat

 • skapa ett samhälle där det är lönsamt att vara miljövårdande och olönsamt att vara miljöförstörare
 • att alla ska ha rätt till en giftfri vardag inom kommunens verksamheter
 • arbeta för en etablering av solceller på kommunens fastigheter
 • se en etablering av en laddningsstation för elbil och av en biogasmack
 • byta ut vår kommunala fordonspark för drift med förnybara bränslen
 • att kommunen skall ställa tydliga miljö- och klimatkrav vid all offentlig upphandling
 • att kommunen vid inköp av matvaror i första hand skall välja närproducerat och med den standard som finns i svensk lagstiftning

Skola och omsorg

 • värna mångfald och vill därför stödja utbyggnad av alternativa förskolor, skolor och omsorg
 • att det pedagogiska arbetet ska hålla en hög kvalitet och möjligheten till kompetensutveckling för lärare ska förstärkas
 • att all matlagning till förskola, skola och äldreboende ska ske på varje enskild enhet
 • att skolorna i Åtvidabergs kommun ska ha en bra arbetsmiljö
 • förstärka skolans resurser så att alla elever når sina mål
 • att de fysiska aktiviteterna i skolan får ett större utrymme
 • att fler vuxna ska beredas möjlighet att aktivt delta i skolan som en vuxenresurs
 • att bygdeskolorna i kommunen ska vara kvar
 • att förskolan i de mindre orterna skall vara kvar
 • införa och tillämpa LOV, Lagen om valfrihetssystem, i all omsorg
 • ha fler trygghetsboende, även utanför tätorten
 • uppmuntra personalkooperativa lösningar för ökad delaktighet för arbetstagare och stimulans av egna initiativ
 • stötta och utveckla värdefulla anhöriginsatser

Kultur och fritid

 • snarast handikappanpassa alla offentliga lokaler
 • ge förutsättningar för ett levande förenings- och kulturliv
 • underlätta för barn och ungdom att tidigt få del av det kulturella utbudet
 • starta ett aktivitetshus
 • anställa en ungdomscoach

 Demokrati och ekonomi

 • ge barn och ungdomar möjlighet att medverka i samhällsarbetet och vid alla beslut som berör barn och ungdomar ska alltid FN:s barnkonvention vara vägledande
 • stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare
 • ha politisk öppenhet mellan majoritet, opposition och medborgare
 • se över möjligheten att sänka skatten under mandatperioden
 • öka bidragen till enskilda vägar samt till lokaler ägda av föreningar
 • att kommunen medverkar till att ta fram attraktiva tomter i bra lägen för nybyggnation
 • att kommunen behåller den positiva befolkningstrenden
 • att alla större förändringar inom de olika verksamheterna ska konsekvensanalyseras

Kommunikationer

 • se fler rastplatser med toaletter längs RV 35
 • arbeta för en cykelbana längs RV 35
 • förbättra det kommunala vägnätet
 • snabbare fiberutbyggnad i tätorten
 • planera samhället så att våld och otrygghet minimeras, exempelvis genom bättre utomhusbelysning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.