Åtvidaberg
Centerpartiet lokalt

Presentationer

Joakim Magnusson:

Kombinera tillväxt med miljöansvar

Det är viktigt att få inflyttning till kommunen. Jag vill se att kommunen medverkar mer till att ta fram attraktiva tomter i bra lägen. Detta tillsammans med att ställa tydliga miljö- och klimatkrav samt välja närproducerat vid all offentlig upphandling skall Åtvidabergs kommun locka nya invånare.

Jag prioriterar en etablering av en laddningsstation för elbilar samt av en biogasmack. När vi får det kan kommunen byta ut sin fordonspark till fordon som går på förnybara bränslen. Jag vill även se en etablering av solceller på kommunens fastigheter.

En förutsättning för att hela kommunen skall leva är att bygdeskolorna är kvar, vilket jag ser som en självklarhet. Skolans resurser måste också vara i den omfattningen så att alla elever kan nå sina mål.

Astrid-Marie Jonsson

Ann Hemmingsson

För mig är det viktigt att vi vet var maten kommer från som vi serverar i den kommunala verksamheten. All mat ska vara fri från antibiotika och hormonstörande ämnen. Varje dag ska vara en giftfri dag för alla i vår kommunala verksamhet.

Vårt klimat och natur lämpar sig utmärkt för både växt- och animalieproduktion. Det svenska lantbruket producerar fantastiska livsmedel, hållbart för både miljö och hälsa. Produktionen av förnybar energi måste öka. Med gröna och klimatsmarta företag, skapar vi inte bara en bättre miljö. Vi skapar också fler jobb.

Med fler i arbete skapar vi förutsättningar för en god social grundtrygghet.

Ulf Axelsson

Anna Thuresson

Jag vill skapa förutsättningar för att det ska vara möjligt att jobba, bygga och bo i hela Åtvidabergs kommun.

Bredbandsutbyggnaden i hela kommunen bör fortsätta. Infrastukturen bör ses över med vägunderhåll och en kollektivtrafik som är mer samordnad.

Genom förenklade strandskyddsregler, uppmuntra markägare till att ta fram attraktiva tomter och korta handläggningstiderna kan vi öka byggandet i kommunen.

Underlätta för företagare att etablera sig i kommunen se till att det finns tillgång till lokaler och industrimark för nyetablering. Kommunen och skolan ska ha ett positivt och gott samarbete med företagarna i Åtvidabergs kommun.

Emmy Thuresson

Det ska vara roligt att gå till skolan och man ska känna sig trygg och uppskattad både som elev och lärare.

Inom barnomsorg och skola ska det finnas gott om personal så att varje barn får ut det bästa och finner en glädje i att lära sig nya saker. All personalen inom kommunen ska uppmuntras till vidarutbildning. Miljön i den kommunala omsorgen skall vara giftfri, kommunen måste se över inte bara skolverksamheten utan även äldre-och barnomsorgen. En giftfri vardag är lika viktig för barnen och de boende i kommunens omsorg som personalen.

Knut-Magnus Simonsson

Inom vård, omsorg och skola, vill jag:

- Att vårdpersonalens primära uppgift är att vårda inte sköta papper

- Sätta barn och ungdomars inlärande, behov och trivsel i fokus

- Att PRAO är en självklarhet i Åtvidabergs kommun

- Införa ett rikt och aktivt utbud för barn och ungdomars fritid

Jag vill värna om en positiv befolkningstrend genom:

- Goda kommunikationer till närkommunerna

- Möjligheter till företagsetableringar i alla delar av kommunen

- Erbjuda attraktiva tomter inom hela kommunen

- En bra barnomsorg, förskola och skola i alla delar av kommunen

Lars Carlsson:

Lars-Åke Ståhlbom:

Jag vill att den mat som serveras i våra förskolor, skolor och äldreomsorg, ska vara producerad så nära brukarna som möjligt. Jag vill också underlätta för producenterna att hemma på gården, tillsammans med andra producenter eller själv, kunna förädla sina produkter. Det kan skapa nya arbetstillfällen inom de gröna näringarna och underlättar för människor att bo kvar och arbeta i alla delar av Sverige och kommunen, och det skapar större möjligheter för livsmedelsaffärerna att kunna sälja lokalproducerade och lokalt förädlade produkter.