Högre kvalitet uppnås genom förtroende, inte övervakning!

Vi är stolta över Linköping! Stolta över medborgare, företag, verksamheter och inte minst alla de tjänstemän som jobbar inom kommunen. För oss i Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna i Bygg- och miljönämnden är förtroendebyggande, service och kvalitet av högsta vikt. Därför jobbar vi för att nämndens verksamheter ska fortsätta utvecklas från en bra nivå till att bli ännu bättre. Bra kan alltid bli bättre! Under gårdagen ställde vi i oppositionen oss dock frågan om Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna verkligen är lika stolta över Linköping när de lade ett nämnduppdrag om att se över risker i myndighetsutövningen med dagens arbetssätt.

Att arbeta med kvalitet och minimera risker är absolut en självklarhet. Det som vi i Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ifrågasätter är bland annat:

  1. Kontoren har i grunden ett uppdrag att arbeta rättssäkert utifrån gällande lagstiftningar, regler och reglementen. Till och med i nämndens verksamhetsplan så står det att besluten ska klara en överprövning.
  2. Förvaltningen arbetar redan med att förbättra kvaliteten bland annat när det gäller det nya processorienterade arbetssätt som infördes för några år sedan.
  3. Internkontrollanter i nämnden, kommunens revisorer, myndigheters normerande kontroller och revisioner granskar redan idag kommunens kvalitet och rättssäkerhet. Om majoriteten (MP, S och L) ser att det är så pass många och allvarliga fel och brister i arbetet, då ska detta hanteras inom ramen för de uppdrag och forum som redan finns, exempelvis granskas av internkontrollanterna, revisorerna och av förvaltningen m.m.

Bygg- och miljönämnden har långt över 1 000 bygglovsbeslut och mer än 3 000 miljöbeslut per år. De flesta sker på delegation. I Linköping har vi en tradition att decentralisera beslutsfattandet. Rutiner för att motläsa underlag och beslut finns. Stöd inom och mellan kontoren finns. Av de beslut som medborgare eller företag anser är felaktiga och som då överklagas, är det få ärenden som går nämnden emot. Med tusentals beslut årligen fungerar det mesta väldigt bra tack vare duktiga tjänstemän som jobbar hårt. På frågan till majoriteten om vad det är för fel och brister nämndes något enstaka exempel på ärende. Är detta skäl till att lägga ytterligare ett uppdrag? Eller, finns det brister vi inte känner till?

Bygglovskontoret har gjort en stor och viktig resa när det gäller service och bemötande och fick för inte länge sedan kommunens personalpolitiska pris för sina framsteg. Vår personal är vår viktigaste resurs för att leverera kvalitet gentemot medborgare och företag och därför ska våra tjänstemän visas förtroende för att kunna fortsätta utveckla service och kvalitet. Arbetet granskas dagligen av medborgare, media, revisorer, nämndens internkontrollanter och av många fler.

Med allt detta sagt är då frågan varför Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna i Bygg- och miljönämnden väljer att utöver befintliga uppdrag och interna arbeten inom förvaltningen lägga ett extra uppdrag. Är åsikten den att Bygglovskontoret och Miljökontoret har så pass många och stora brister idag att den politiska nämnden måste ta ett sådant beslut? Saknar man förtroende för att kontoren själva ska kunna jobba vidare med sina arbetsrutiner? Om bristerna är så pass många, stora och allvarliga - ja, då är det verkligen något som skrämmer mig. Om det handlar om enstaka händelser och fel i det dagliga arbetet, ja då är det absolut något som ska hanteras inom kontoren och förvaltningen i deras interna förbättringsarbete. Misstag och fel kan nämligen hända. Det som en organisation dock alltid ska arbeta med, det är att ta med sig lärdomen så att felen inte återkommer. Detta är ett grundläggande arbetssätt som våra kontor med tjänstemän absolut är fullt kapabla till att göra utan ytterligare pekpinnar. Vi i Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har förtroende för att kommunens tjänstemän gör ett bra jobb och ständigt utvecklar arbetet för ännu bättre service och kvalitet.

Bengt Walla (C)
ledamot Bygg- och miljönämnden

Stefan Erikson (M)
vice ordförande Bygg- och miljönämnden

Christer Petré (KD)
ledamot Bygg- och miljönämnden