5-punktsprogram för stärkt samverkan mellan Linköping och Norrköping

Muharrem Demirok, kommunalråd i Linköping och Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköping har presenterat ett 5-punktsprogram för stärkt samverkan mellan Linköping och Norrköping. Detta gjordes hos Östsvenska handelskammaren i Norrköping tillsammans med deras VD Johanna Plamér.

 

Det går bra för Sverige och för Östergötland. De senaste årens högkonjunktur har inneburit ett ordentligt uppsving för Östergötland. Tillväxten i de östgötska företagen har varit god, byggandet går på högvarv och skatteintäkterna i kommunerna har ökat. Flera stora investeringar, både privata och offentliga, har presenterats. Ostlänken, E22, Göta Kanal, Lalandia och Arla är några exempel. Samtidigt visar siffror att i andra jämförbara regioner går ännu bättre. Tillväxten i Uppsala, Örebro, Halland och Jönköping är minst dubbelt så hög som i Östergötland. Östergötland halkar efter på flera viktiga områden. Förvärvsfrekvensen är tredje lägsta i Sverige och andelen nyföretagande är den fjärde lägsta i Sverige.

Sanningen är den att Östergötland både kan och borde göra bättre ifrån sig. Med tanke på regionens storlek, vårt strategiska läge, kopplingen till ett stort universitet, ett mångfacetterat näringsliv och övriga goda förutsättningarna så borde Östergötland ha en topplacering vad gäller utveckling och tillväxt. För att det ska kunna ske så måste de två regionala motorerna, Linköping och Norrköping, fungera mycket bättre och samverka mer än vad som görs idag. Först då kan hela regionen lyfta.

Centerpartiet presenterar fem punkter för en ökad samverkan och starkare regional tillväxt.

 

1. En gemensam utvecklingsstrategi

Ambitionsnivån behöver höjas vad gäller de gemensamma målen mellan Linköping och Norrköping. Det behövs tydligare målsättning vad gäller näringslivsutveckling, integration, kultur, kommunikationer och kompetensförsörjning. De bägge kommunerna måste bjuda in näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner och andra offentliga aktörer till en bred dialog om en gemensam utvecklingsstrategi. Ambitionen ska vara att stärka de bägge kommunerna och hela regionens tillväxt.

2. En gemensam organisation för Ostlänken

Arbetet och planeringen inför bygget av Ostlänken pågår för fullt i de bägge kommunerna. Med regeringens besked om en nära förestående byggstart så går arbetet in i en ny fas. Nu krävs andra arbetsformer och mer samarbete. De bägge kommunerna ska inte dubbelköra och konkurrera om arbetskraft, utan fokusera på att öka den gemensamma nyttan genom att samverka kring rekrytering, planering och genomförande.

3. En regional kompetensstrategi

Den största bromsklossen för en fortsatt tillväxt är bristen på kompetens. Nästan samtliga företag anger kompetensbristen som det största hindret att växa. Kommunerna brottas också med svårigheter att rekrytera inom flera yrkeskategorier. Därför behövs en gemensam strategi för att komma tillrätta med kompetensbristen. Det kommer innefatta nära samarbete med näringslivet, yrkeshögskolorna och Linköpings universitet. Ambitionen ska vara att motverka kompetensbrist i vår region.

4. En gemensam strategi för de gröna näringarna

För att göra verklighet av den antagna regionala livsmedelsstrategin och den pågående regionala skogsstrategin behöver Linköping och Norrköping sätta en gemensam ambitionsnivå. I detta arbete kommer upphandling vara central, bl.a. för att stärka det östgötska lant- och skogsbruket. Vi behöver även se över hur samhällsplaneringen i de bägge kommunerna bedrivs, för att minimera byggande på åkermark och ge de gröna näringarna goda förutsättningar framöver.

5. En samordning av näringslivsarbetet

Varken Linköping eller Norrköping hamnar i topp när det gäller näringslivsklimatet. Här krävs mer arbete och vi ser att nyttan skulle öka ännu mer om de bägge kommunerna samarbetade mer kring strategiska näringslivsfrågor. Linköping och Norrköping måste agera som en regional kraft för att stärka näringslivet i hela regionen och utgå från att vi konkurrerar främst med andra regioner, och inte med varandra.