Ett nytt ledarskap för Linköping

Alliansen M C L KD

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver, detta ställer större krav på styrning och uppföljning av resurser, prestationer, resultat och effekter i kommunens verksamheter. Det ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.

– Det finns områden i Linköping med omfattande segregation, social oro och utanförskap. Många har svårt att konkurrera på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad och klara sin egen försörjning. Detta utanförskap måste brytas innan kostnaderna blir så höga att resurserna inte räcker till att leverera den höga nivå på barnomsorg, skola och äldreomsorg som Linköpingsborna förväntar sig, säger Niklas Borg (M).

– Vi har nu ett Allianssamarbete som prioriterar miljö- och klimatarbetet med ambitiösa mål om att all energi som konsumeras i kommunen skall vara förnyelsebar och vi vill se försök med koldioxidlagring. Vi ska arbeta mot att Linköpings blir CO2-neutralt 2025 och att Linköping blir en av Sveriges allra bästa klimatkommuner!, säger Muharrem Demirok (C).

– En framgångsrik skola förutsätter att läraryrket är attraktivt och att skolledare kan utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Lärarnas arbetsmiljö ska förbättras genom att vi bl.a. anställer heltidsmentorer som avlastar lärarna och ger dem tid och möjlighet att göra det de är bäst på, att undervisa eleverna. Rektorer och förskolechefer ska avlastas från deras administrativa uppgifter för att kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet och leda sin verksamhet mot en ökad måluppfyllelse. Ett tydligt fokus på varje elev och en skola som betonar kunskap ger alla barn och unga möjlighet till utveckling., säger Åsa Wennergren (L).

– Ett starkare Linköping börjar med stabila offentliga finanser. Linköpings kommun ska drivas med hög effektivitet och med respekt för skattebetalarnas pengar. Vi kommer göra kraftiga omprioriteringar i kommunsektorn till förmån för kärnverksamheterna. Genom att konsekvent sätta människan före systemet vill vi säkra rätt fokus för Linköping., avslutar Sara Skyttedal (KD).

Samverkansprogrammet finns att läsa här

För mer information kontakta gärna:
Muharrem Demirok (C)
0736-75 76 79